Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Synergies between Horizon Europe and the new cohesion policy programmes: a practical approach


Začiatok: 20. 10. 2022 10:00

Koniec: 20. 10. 2022 13:00

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: Bridge2HE - projekt

Miesto konania: online
Cieľom tohto 180-minútového webinára je poskytnúť národným kontaktným bodom (NKP) pre program Horizont Európa informácie o synergiách a komplementárnostiach medzi rámcovým programom pre výskum a inovácie na roky 2021 – 2027 Horizont Európa a novou generáciou programov politiky súdržnosti. bude venovaná úlohe NKM v súčasnosti a v budúcnosti.

V prvej časti zástupcovia Európskej komisie predstavia legislatívny rámec 2021-27 zohľadňujúci usmernenia o synergiách medzi Horizontom Európa a ERDF, zverejnený v júli 2022. Druhá časť bude venovaná príkladom synergií realizovaných na národnej úrovni a regionálnej úrovni ako aj skúsenostiam príjemcov.

Pridať do Google Calendar