Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

SSRI Workshop #5: Evaluation of innovative security technologies: Building credibility as a step towards uptake


Začiatok: 18. 10. 2021 10:00

Koniec: 18. 10. 2021 12:30

Typ podujatia: Workshop

Organizátor: Európska komisia

Miesto konania: online
Dostať inovatívne bezpečnostné technológie na trh predpokladá budovanie dôvery a zvyšovanie dôveryhodnosti výsledkov výskumu a inovácií s nutnosťou zodpovedať si 2 otázky: vyvíjajú projekty správne systémy a vyvíjajú projekty systémy správne?

Najmä v oblasti civilnej bezpečnosti je pre vývoj správnych systémov nevyhnutné zapojenie koncových užívateľov tak, ako je to v prípade výskumu financovaného zo zdrojov EÚ. Tým sa zabezpečí spojenie dopytu a ponuky a úprava ponúkaných riešení na základe požiadaviek užívateľov už počas samotného vývoja.

Cieľom workshopu je:

  • Prediskutovať význam hodnotenia prevádzkovej efektívnosti inovatívnych bezpečnostných technológií a jeho vplyv na ich ďalšie zavádzanie;
  • Podeliť sa o best practises pri hodnotení prevádzkovej efektívnosti inovatívnych technológií počas implementácie výskumno-inovačných projektov;
  • Definovať prínos koncových užívateľov pre prevádzkové hodnotenie inovatívnych bezpečnostných technológií;
  • Brainstorming: ako môžu harmonizované nástroje, techniky a metódy prispôsobené potrebám bezpečnosti prispieť k zvýšeniu dôveryhodnosti a spoľahlivosti inovatívnych technológií a zvýšeniu dôvery budúcich kupujúcich a používateľov vo výsledky vedecko-výskumných a inovačných projektov v oblasti bezpečnosti.

Workshop sa uskutoční dňa 18.10. 2021 od 10:00 hod. Podrobnú agendu, registráciu a ďalšie informácie nájdete na oficiálnej stránke podujatia.

Zverejnené 21.9.2021, peb

Pridať do Google Calendar