Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Partnerstvá naprieč témami

Partnerstvá:

Partnerstvo pokrýva špecifický priestor, ktorý iné intervencie EÚ, národné a regionálne intervencie neriešia – spoluprácu 2 alebo viacerých medzinárodných partnerov, pričom najmenej jedného MSP v oblasti výskumu a inovácií, ktorý bude lídrom.Navrhovaná nová iniciatíva má pomôcť inovatívnym MSP rásť a stať sa súčasťou globálnych hodnotových reťazcov a nových trhov. Cieľom je dosiahnutie podpory inovatívnych MSP pri vývoji výrobkov, procesov a služieb prostredníctvom financovania trhových cezhraničných projektov spolupráce a výskumu a inovácií vedených trhom a poskytovania sprievodných opatrení. Umožnilo by to globálnu spoluprácu a komercializáciu nových poznatkov. Návrh – partnership proposal (May 2020)

Cieľom partnerstva je do roku 2030 nasadiť a skonsolidovať otvorené, dôveryhodné virtuálne prostredie, ktoré umožní odhadovaným 2 miliónom európskych výskumných pracovníkov uchovávať, zdieľať a opakovane využívať údaje z výskumu naprieč hranicami a disciplínami. Partnerstvo prinesie strategickú súdržnosť a komplementárne záväzky na úrovni EÚ, na vnútroštátnej a inštitucionálnej úrovni s cieľom spojiť všetky pokročilé dátové infraštruktúry v Európe, zmodernizovať ERA a vytvoriť „FAIR-by-design“ (nájditeľné, prístupné, interoperabilné, opakovane použiteľné) súbory údajov a naplniť EOSC novými údajmi FAIR a súvisiacimi službami a tiež rozšíriť kultúru údajov FAIR v celej Európe. Bližšie informácie

Inštitút podporuje rozvoj dynamických európskych partnerstiev medzi poprednými univerzitami, výskumnými laboratóriami a podnikmi prostredníctvom tzv. znalostných a inovačných spoločenstiev (Knowledge and Innovation Communities/KIC).

V súčasnosti je aktívnych 8 znalostných a inovačných spoločenstiev (KIC) v oblasti klímy, zdravia, energetiky, digitálnych technológií, potravinárstva, výrobných odvetví, zdrojov nerastných surovín a mestskej mobility. Viac informácií nájdete pod oblasťou EIT v III. pilieri.

VÝZVY

  Ďalšie výzvy

  AKTUALITY

  Ďalšie aktuality

  PODUJATIA

  No events found matching the criteria.

  Ďalšie podujatia