Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Spoločne programované (Co-programmed)

Takýto typ partnerstva bude vykonávaný na základe spoločného memoranda o porozumení a/alebo zmluvného vzťahu schválenom medzi EÚ a partnermi zo súkromnej a/alebo verejnej sféry.

 

V ustanovujúcich dokumentoch budú špecifikované ciele partnerstva, príslušné finančné alebo „in-kind“ záväzky zúčastnených partnerov, stanovené kľúčové indikátory výkonnosti a dopadu (KPI – key performance and impact indicators), očakávané výstupy a spôsoby reportovania a kontroly.

 

Budú identifikované komplementárne výskumné a inovačné aktivity, ktoré budú implementované zvlášť partnermi a zvlášť EÚ prostredníctvom pracovných programov programu Horizont Európa. Predpokladá sa, že každé partnerstvo si bude vytvárať svoje ročné plány obsahujúce priority a naplánované činnosti.

 

Príspevky členských štátov do partnerstva môžu byť vo finančnej forme alebo in-kind (nepeňažný príspevok, napr. výmenou za inú službu pre chod partnerstva). Svojim charakterom zodpovedá tento typ partnerstva najviac tzv. zmluvným verejno-súkromným partnerstvám v programe Horizont 2020 (cPPP).

 

Výzvy vyhlasované v rámci partnerstva, ktoré budú financované zo strany EK, budú v princípe otvorené všetkým záujemcom (ako štandardné výzvy HEU).