Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Zvýšenie využívania bioplynových riešení v poľnohospodárstve cez projekt ALFA

Pomôcť poľnohospodárom pri zavádzaní bioplynových riešení má nový projekt ALFA konzorcia spoločnosti PEDAL Consulting, s.r.o. a jeho deviatich európskych partnerov. Spustenie projektu „Zvyšovanie zavádzania systémov obnoviteľnej energie na trhu využitím potenciálu bioplynu v poľnohospodárstve a chove hospodárskych zvierat – ALFA“ ohlásili počas úvodného stretnutia v Grécku. Realizuje sa pod záštitou Európskej komisie, v rámci programu Horizont Európa, výzvy klastra 5 – Market Uptake Measures of renewable energy systems (HORIZON-CL5-2021-D3-02-03) s celkovým rozpočtom vo výške 1 999 982,50 eur.

Hlavným cieľom iniciatívy ALFA je využiť potenciál výroby bioplynu z chovu hospodárskych zvierat tak, aby sa zvýšilo širšie využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Takto sa podarí podporiť nárast podielu bioenergie ako základného zdroja energie,“ približuje poslanie projektu Robert Miškuf, CEO PEDAL Consulting, s.r.o. A dodáva, že: „Súčasne takto je možné znížiť emisie z nespracovaného odpadu zvierat a podporiť vytváranie nových pracovných miest a príjmov v tomto odvetví.“

Projekt (viac informácií) sa realizuje v súlade s energetickými a klimatickými cieľmi EÚ stanovenými do roku 2030. Ako aj  klimatickou neutralitou do roku 2050. Hlavnú úlohu v nich zohrávajú práve obnoviteľné zdroje energie (OZE). Do  energetického mixu je však potrebné zahrnúť rôzne typy OZE. Práve bioplyn  je považovaný za jeden z najekologickejších. Jeho výroba z maštaľného hnoja sa zároveň riadi zásadami obehového hospodárstva. Je možné ho využívať na vykurovanie, výrobu elektrickej energie a transformáciu na biometán. Ten sa považuje za priamu náhradu zemného plynu. Do roku 2030 by Európa mohla zdvojnásobiť výrobu bioplynu a biometánu využitím obrovského množstva živočíšneho odpadu. Napriek technologickej vyspelosti a komerčnej dostupnosti príslušných technológií je tento sľubný potenciál stále z veľkej časti nevyužitý.

ALFA má pôsobiť ako katalyzátor v šiestich krajinách EÚ. Na ich území podporí 50 chovateľov hospodárskych zvierat, ktorí budú mať záujem o bioplynové riešenia (priame vykurovanie, kombinovaná výroba tepla a elektriny, biometán). A to takou formou, že sa v prvej fáze vytvoria regionálne centrá. Ich  úlohou bude zmapovať a zanalyzovať miestne rámcové podmienky, ale najmä zapájať miestnych kľúčových hráčov (vrátane chovateľov hospodárskych zvierat). Práve pre nich budú na mieru ušité služby finančnej, podnikateľskej a technickej podpory. Ďalej sa vytvorí platforma s praktickými nástrojmi, informáciami, či príkladmi dobrej praxe pre všetkých zainteresovaných hráčov. Nebudú chýbať ani cielené regionálne kampane na zvyšovanie povedomia, či  politické odporúčania. Monitorovanie a evaluácia činností, za účelom neustáleho zlepšovania a vzájomného učenia sa, budú predchádzať vytvoreniu návodu na replikáciu i v iných krajinách. 

Projektový tím tvoria partneri zo Slovenska, Belgicka, Dánska, Grécka, Nemecka, Španielska a Talianska.

PEDAL Consulting s.r.o. je inovatívna manažérsko-konzultačná firma. Viac ako 12 rokov navrhuje a implementuje partnerstvá a modely spolupráce, s cieľom riešiť sociálne výzvy. Je najúspešnejšou spoločnosťou na Slovensku, čo sa týka počtu schválených a  implementovaných grantov v rámci programov Európskej komisie: Horizont 2020, Horizont Európa a COSME. Medzinárodný tím sa usiluje o podávanie kvalitných výsledkov pre svojich klientov – z verejného, ako aj súkromného sektora, z rôznych oblastí priemyslu, krajín a politík.  PEDAL Consulting má rozšírenú sieť partnerov vo všetkých členských krajinách EU, ostatnej Európe, Euroázii, Afrike, v krajinách MENA-y, Južnej Amerike a Spojených štátoch amerických.

14.12.2022, kas