Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Zapojte sa do súťaže inovácií v oblasti mestskej mobility

Prihláste svoj nápad alebo riešenie do súťaže inovácií v oblasti mestskej mobility a získajte finančnú odmenu vo výške 1000 Eur a odborné konzultácie od spoločnosti CIVITTA Slovakia. Získajte možnosť zapojiť sa do vzdelávacích aktivít organizovaných v rámci aktivít EIT Urban Mobility HUB a spoznajte ďalších aktérov v oblasti mestskej mobility na Slovensku naprieč všetkými sektormi. Do súťaže sa môžu zapojiť rôzne typy subjektov (startupy, súkromné firmy, neziskové organizácie) ako aj občianske iniciatívy, komunitné projekty, či jednotlivci.

Vyplňte krátky formulár: http://urbanmobility.sk/s%C3%BA%C5%A5a%C5%BE

Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné vyplniť krátky formulár do 10. decembra 2021. 

Oblasti mestskej mobility, v ktorých prinášate inováciu, sa môžu týkať týchto oblastí:

  • aktívna mobilita (nemotorizované spôsoby prepravy)
  • intermodalita (lepšie využívanie existujúcich služieb mobility a lepšia integrácia nových riešení)
  • infraštruktúra mobility (podpora inovácií a zlepšovanie infraštruktúry mobility a zastavaného prostredia – architektúru a urbanistické plánovanie, komunitný co-dizajn a používanie inovatívnych materiálov)
  • mobilita pre všetkých (zlepšenie dostupnosti dopravy pre zraniteľné cieľové skupiny cestujúcich)
  • udržateľná mestská logistika (zlepšenie mestských služieb, dodávok tovaru a nakladanie s odpadom prostredníctvom logistiky, dizajnu vozidiel budúcnosti, behaviorálnych a technologických inovácií)
  • vytváranie verejnej sféry (lepšie využívanie a správa verejných priestorov a znižovanie priestoru určeného pre vozidlá)
  • mobilita budúcnosti (podpora digitálnych technológií – mobilita ako služba (MaaS), kolaboratívne – inteligentné dopravné systémy (C-ITS), prepojené autonómne vozidlá (CAV) a Internet vecí (IOT), ktoré zlepšujú prevádzku a bezpečnosť)
  • mobilita a energia (nahradenie spaľovacích motorov čistejšími riešeniami)
  • zníženie znečistenia (zníženie úrovne znečistenie ovzdušia a hluku súvisiace s mobilitou, zníženie emisie skleníkových plynov a zvyšovanie kvality života v mestách)

Zdroj: CIVITTA, 6.12.2021, mit