Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Výzva pre mestá – Call for Twin Cities

POZOR! Vyhlasovateľ výzvy predĺžil termín uzávierky do 7. júna 2024.

Do výzvy sa môžu prihlasovať mestá, ktoré ešte nie sú pilotnými (pilot mission cities) alebo partnerskými mestami (twinning cities) v rámci misie EÚ.  Mestá, ktoré uspejú v tejto výzve začnú v septembri 2024 s twinningovými aktivitami, ktoré budú zahŕňať návštevy na mieste a odborné poradenstvo.

Twinningový vzdelávací program určený pre všetky mestá so záujmom o urýchlenie ich klimatickej transformácie, demonštruje niektoré z najsilnejších stránok misie Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá. Využívaním narastajúcej siete medzi mestami v rámci misie  aj mimo nej sa môžu vo veľkom rozsahu prenášať inovatívne riešenia a prístupy v oblasti klímy.

Program ponúka neoceniteľnú príležitosť stať sa „partnerským“ mestom pilotného misijného mesta, čím sa podporí ich spolupráca a výmena poznatkov o efektívnom zmierňovaní klimatických zmien a vybudujú sa prepojenia, ktoré pretrvajú aj po skončení twinningového programu.

 

 

Mestá budú spájané podľa spoločných záujmových tém – či už pôjde o odpadové hospodárstvo, energiu, stavebníctvo alebo mnohé iné témy, čím sa urýchli ich vzdelávanie v oblasti dekarbonizácie a skráti sa ich cesta ku klimatickej neutralite.

Prostredníctvom vzdelávacích aktivít (online a osobne), dostanú nové mestá príležitosť efektívne riešiť spoločné problémy prostredníctvom výmeny poznatkov.

Program bude pozostávať z 3 modulov:

  1. Getting started – nadväzovanie kontaktu medzi vybranými mestami, identifikácia záujmov a potrieb, dizajnovanie Twinning Learning Roadmaps
  2. Co-creating – online a onsite aktivity medzi mestami, transfer riešení a prístupov medzi mestami, praktické cvičenie – Transferability assessment, 2 návštevy na mieste
  3. Capitalising – vypracovanie Twin City Action Plan, atď.

Partnerské mestá by mali zabezpečiť primerané ľudské zdroje a čas (minimálne 12 hodín mesačne) na zapojenie sa do 20-mesačného twinningového vzdelávacieho programu a prideliť minimálne dvoch zástupcov za každé partnerské mesto, ktorí ovládajú angličtinu minimálne na úrovni B2. Zástupcovia Twin City by mali byť mestskí odborníci z praxe alebo experti, ktorí môžu využiť získané poznatky na inštitucionalizáciu poznatkov v rámci samosprávy v ich miestnom kontexte.

Dôležité dokumenty a odkazy:

Počas celého programu sa pilotné mestá budú deliť o skúsenosti s realizáciou svojich pilotných aktivít a umožnia prenos inovatívnych opatrení do partnerských miest, pričom sa budú inšpirovať osvedčenými postupmi, ktoré už boli v minulosti v partnerských mestách odskúšané.

Pre viac informácií získate z informačného podujatia k výzve, ktoré sa uskutočnilo 18. apríla 2024 od 14:00 do 15:30 hod.

Link na podujatie

Zdroj: NetZeroCities, 26.3.2024, mit, akt. 3.6.2024