Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Výzva EIT Manufacturing

EIT Manufacturing je jednou z ôsmich inovačných komunít EIT (KIC EIT = knowledge and innovation community EIT) a jeho víziou je, že globálne inovácie vo výrobe budú vedené Európou. EIT Manufacturing spája viac ako 65 organizácií (univerzity, výskumné inštitúcie a podniky) z rôznych krajín Európy.

Regionálna inovačná schéma EIT (EIT RIS) je určená pre členské štáty EÚ a pridružené európske krajiny k programu Horizont Európa, ktoré sú skromnými a umiernenými inovátormi (podľa European Innovation Scoreboard). EIT RIS schéma slúži na účelné poskytovanie podpory pre jednotlivcov a organizácie z krajín oprávnených v rámci EIT RIS, aby sa mohli zúčastňovať na činnostiach KIC a využívať ich výhody služieb a programov KIC.

Výzva EIT RIS – EVO-R je súťaž zameraná na prilákanie, výber a podporu malých tímov/subjektov pochádzajúcich z krajín oprávnených na EIT RIS smerom k tomu, aby priniesli na európsky a ďalšie svetové trhy riešenia súvisiace s výrobou v malom rozsahu, ktoré už boli vyvinuté pomocou regionálnych/národných programov. Aktivita poskytne vybraným subjektom finančnú podporu, ako aj in-kind podporu.

EVO-R výzva je otvorená pre externé organizácie, partneri EIT Manufacturing nie sú oprávnení byť žiadateľmi vo výzve. V rámci výzvy sa plánuje vybrať maximálne 25 subjektov s plánovaným financovaním do 30 000 eur.

Výzva je určená pre subjekty registrované v nasledujúcich štátoch: Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Grécko, Maďarsko, Taliansko, Litva, Lotyšsko, Malta, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Španielsko.

Deadline na prihlásenie sa do výzvy: 20.06.2021 17:00 CET

Viac informácií a podrobné podmienky výzvy nájdete na stránke EIT Manufacturing

EIT Manufacturing

Zdroj: EIT Manufacturing, 20.5.2021, erh