Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Vedecká rada ERC rozhodla o zmenách vo formulároch a postupoch hodnotenia pre výzvy na rok 2024

Vedecká rada ERC na svojom decembrovom plenárnom zasadnutí rozhodla o zmenách formulárov žiadostí a postupov hodnotenia ERC pre výzvy na rok 2024. Súčasné vzory životopisu a záznamu o dosiahnutých výsledkoch sa zlúčia a zjednodušia a žiadatelia budú môcť pridať krátke opisy na vysvetlenie poskytnutých informácií. Žiadatelia budú tiež vyzvaní, aby vysvetlili prerušenie kariéry alebo netradičné kariérne cesty a opísali výnimočný prínos pre výskumnú komunitu. Jedným z dôsledkov týchto zmien je, že profily hlavných výskumných pracovníkov ERC, ktoré sa objavovali v predchádzajúcich pracovných programoch, už nebudú potrebné. Vedecká rada sa okrem toho rozhodla, že pri hodnotení bude jednoznačne viac prihliadať na návrh projektu ako na predchádzajúce úspechy žiadateľa. Všetky podrobnosti nájdete v pracovnom programe ERC na rok 2024 a v súvisiacich usmerňujúcich dokumentoch.

Vedecká rada uznáva, že zachovanie kvality hodnotenia ERC je rozhodujúce pre jej úspech, a vždy bola pripravená prispôsobiť a aktualizovať špecifické procesy a postupy ERC podľa potreby. Návrhy budú aj naďalej hodnotiť komisie pre partnerské hodnotenie zložené z popredných vedcov a akademikov, pričom jediným kritériom bude vedecká excelentnosť.

V súvislosti s tým sa vedecká rada rozhodla podpísať aj dohodu o reforme hodnotenia výskumu, ktorá bola uverejnená v júli tohto roku.

Viac informácií:

Zverejnené 10.1.2023, slord