Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Sprievodca AI platformou pre krátky návrh do EIC Accelerator

EIC AI Platform

EIC Accelerator je prvou a zatiaľ jedinou schémou programu Horizont Európa, do ktorej sa projektové návrhy nepodávajú prostredníctvom centrálneho portálu Funding & Tender Opportunities, ale prostredníctvom špecializovanej platformy založenej na umelej inteligencii.

V prvom rade je vhodné uviesť, že EIC AI platforma nie je určená len pre projekty, ktoré majú namierené do EIC Accelerator, ale jej úvodná časť slúži na vyhľadanie všetkých možných zdrojov financovania z európskych či národných schém v podobe grantov, kapitálových investícií či pôžičiek. V budúcnosti by sa mala táto platforma využívať aj pre iné schémy Európskej rady pre inovácie, ako sú EIC Transition či EIC Pathfinder. EIC AI platforma je voľne prístupná každému, kto má zriadený EU Login.

EIC AI platforma pozostáva z troch základných modulov: Discovery, Diagnostic a Design. Poďme sa bližšie pozrieť, na čo slúžia a ako ich využiť pri podávaní krátkeho návrhu.

Modul Discovery

AI platform - search

Modul Discovery ponúka možnosť vyhľadať vhodné výzvy na podávanie projektových návrhov, či dostupné ekvitné financovanie a pôžičky na základe kľúčových slov vystihujúcich danú inováciu či uploadu podkladových materiálov, napr. A4 s informáciami o danom projekte. Výsledkom vyhľadávania je zoznam otvorených, pripravovaných či uzavretých výziev z európskych či národných programov podľa relevantnosti. Výsledky hľadania je možné priebežne ukladať a spätne sa k nim vrátiť.

Modul Diagnostic

Diagnostic

Modul Diagnostic pozostáva z dvoch častí – diagnostiky inovatívnosti vášho riešenia a kompletizácie krátkeho návrhu do EIC Accelerator. V prvej časti modulu Diagnostic ponúka EIC AI platforma zhodnotenie vedeckého a technologického potenciálu danej inovácie bez ohľadu na to, či sa rozhodnete pokračovať do schémy EIC Accelerator, alebo nie. Rating, ktorým platforma inováciu ohodnotí, je však len orientačný a pri rozhodnutí pokračovať krátkym návrhom do EIC Accelerator nevstupuje do samotného hodnotenia projektového návrhu. Preukazuje len blízkosť vášho projektu k iným inkrementálnym alebo prelomovým projektom. Cieľom tejto časti modulu je odfiltrovať tie projekty, ktoré pre EIC Accelator nie sú vhodné svojou nízkou mierou inovatívnosti či nízkym trhovým potenciálom.

Pre výslednú diagnostiku je potrebné zodpovedať sériu otázok zoskupených do troch oblastí: Ideation, Development and Go2Market.

Otázky v časti Ideation:

ČO? O aký typ riešenia ide (produkt, služba, proces a i.), o aký typ inovácie ide (značné vylepšenie, úplne nová vec a i.), aká je úroveň vašej inovácie (mierne vylepšený produkt, inovatívny, ale ťažko uchopiteľný pre zákazníkov, inovatívny a oceniteľný zákazníkmi, veľmi inovatívny). Popíšte vaše riešenie.

PREČO? Aký problém vaša inovácia rieši? Aký je účel projektu (základný výskum, aplikovaný výskum, netechnologická inovácia a i.)

Otázky v časti Development:

AKO? Ide o inováciu založenú na nápade alebo technológii? Aké sú jej funkcie, na čo sa bude využívať? Z akých technológií pozostávajú jednotlivé funkcie? Aké sú tri hlavné výstupy vášho projektu? Aká je vstupná a výsledná úroveň TRL?

KTO? Aký ste typ žiadateľa (investor, verejná správa, súkromná firma, fyzická osoba)? V akom sektore pôsobíte (výskum, vzdelávanie, priemysel a i.)? Aký je váš tím?

Otázky v časti Go2Market:

PRE KOHO? Kto bude využívať vašu inováciu? Aký je váš cieľový trh? Existuje trh pre vašu inováciu alebo ešte len vznikne?

AKÝ DOPAD? Aká je vaša úroveň BRL? Kedy dostanete vašu inováciu na trh? Aké sú očakávané širšie dopady vašej inovácie na spoločnosť, hospodárstvo či životné prostredie?

Pri mnohých otázkach si vyberáte z predvolených možností, na otvorené otázky máte k dispozícii max. 1000 znakov.

Výsledkom diagnostiky je porovnanie vašej inovácie s viac ako 180 mil. vedeckými publikáciami a 120 mil. patentami na svete. Udelený rating na škále A-C ukazuje, či má váš projekt bližšie k inkrementálnej alebo k prelomovej inovácii. Platforma tiež poskytuje ohodnotenie potenciálu tvorby trhu. Rating C signalizuje, že váš projekt nemusí byť pre EIC Accelerator zaujímavý. Ďalším výsledkom je porovnanie súladu úrovní BRL a TRL, ako aj úrovne inovatívnosti vášho projektu. Tzv. heatmap (obrázok nižšie) ukazuje intenzitu asociácií tém relevantných pre váš projekt. Čím je farba asociácie ružovejšia, tým je jej výskyt vo vedeckej literatúre zriedkavejší, čo môže signalizovať prelomový aspekt vášho projektu. Na záver platforma opäť ponúka aktualizovaný prehľad všetkých možností financovania vašej inovácie.

možnosti financovania

V prípade, ak ste rozhodnutí podávať krátky návrh do EIC Accelerator, pokračujte druhou časťou modulu Diagnostic.

Apply for EIC

V druhej časti modulu Diagnostic už dotvárate samotný krátky návrh do EIC Accelerator. Informácie v tejto časti sú z veľkej miery tvorené informáciami, ktoré ste vložili do platformy v prvej časti tohto modulu. Samotný krátky návrh má tri časti: všeobecné informácie, projekt, samotné podanie projektového návrhu. Pre tvorbu krátkeho návrhu už nestačí mať zriadený EU Login, ale je potrebné disponovať tzv. PIC (Participant Identification Code) číslom (tu je možné overiť si, či už vaša organizácia disponuje číslom PIC).

V časti Všeobecné informácie priraďujete svojmu projektu kľúčové slová. Odporúčame ich voliť tak, aby čo najviac zodpovedali vášmu projektu, keďže na ich základe bude váš krátky návrh priradený hodnotiteľom.

V časti Projekt dopĺňate do platformy dodatočné informácie o vašej inovácii:

ČO? Aké sú existujúce riešenia a aké sú ich limity?

PREČO? V čom je vaše riešenie nové oproti iným riešeniam? Prečo si myslíte, že uspejete? Prečo práve teraz?

KTO? Budete spolupracovať s inými stakeholdermi z vášho hodnotového reťazca?

AKO? Aké sú riziká neúspechu? Prečo potrebujete zdroje práve z EIC?

KOĽKO? Akú výšku grantu požadujete (na kofinancovanie 30 % nákladov môžete využiť investíciu)? Akú výšku investície požadujete?

PRE KOHO? Kto má záujem na vašej inovácii?

AKÝ DOPAD? Kde vidíte vašu firmu o 5 rokov?

Podanie projektového návrhu: v tejto časti vidíte kompletný krátky návrh. Do tejto časti nahrávate aj povinné prílohy krátkeho návrhu, ktorými sú prezentácia pre panel investorov (pitch deck) a 3-min. video kľúčových členov tímu a ich motivácie.

Nasledujú povinné čestné prehlásenia, ako aj voliteľné súhlasy. Voliteľný súhlas s postúpením kontaktných údajov je dôležitý najmä pre možnosť udeliť Seal of Excellence v prípade, ak sa dostanete do tretieho kola výberového procesu (pred panel porotcov), avšak nebudete nakoniec financovaný z EIC. Tento súhlas je dôležitý až v plnom návrhu, keďže ak ho neudelíte, nebude vám môcť byť vo vyššie uvedenom prípade Seal of Excellence udelená. V krátkom návrhu môžete udeliť súhlas s postúpením vašich kontaktných údajov alebo celého krátkeho návrhu aj s výsledkami hodnotenia príslušnému Národnému kontaktnému bodu, ktorý v súlade so zachovaním princípov mlčanlivosti môže s vami ďalej pracovať, či už na prepodaní krátkeho návrhu v prípade neúspechu alebo na príprave plného návrhu v prípade pozitívneho hodnotenia.

Modul Design

Modul Design je o poznanie komplexnejší ako Modul Diagnostic. K modulu Design majú prístup iba žiadatelia úspešní v krátkom návrhu. Po obdržaní pozitívneho hodnotenia majú 12 mesiacov na to, aby v module Design pripravili svoj plný návrh. Podrobné členenie otázok v plnom návrhu uvádza Príručka pre žiadateľa v EIC Accelerator (časť 07 Prílohy).

Viac informácií o schéme EIC Accelerator, o procese hodnotenia či o obsahu plného návrhu nájdete v sekcii Európska rada pre inovácie.

Kontakt na Slovensku – NCP pre EIC

Zdroj: EIC AI platforma, zverejnené: 11.1.2022, autor: lda