Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Projetky podporené v rámci misií EÚ sa začnú naplno realizovať

Začiatkom júna podpísalo 33 konzorcií s Európskou komisiou grantové dohody a začnú s realizáciou ďalších misijných projektov

Cieľom týchto projektov je predstaviť riešenia odolnosti voči zmene klímy na podporu misie Adaptácia na zmenu klímy. Ich zámerom je tiež realizovať opatrenia, ktoré prispejú k misii Obnovme naše oceány a vody do roku 2030. Okrem toho projekty ukážu integrovaný prístup k zvyšovaniu regionálnej kapacity zadržiavania vody v krajine, ako sa uvádza vo výzve, ktorá spája misie Adaptácia na zmenu klímy, Oceány a Dohoda o pôde pre Európu.

Vďaka finančnej alokácii v celkovej výške približne 185 miliónov EUR sa na projektoch zúčastňuje viac ako 560 partnerov zo 40 krajín vrátane malých a stredných podnikov, výskumných inštitúcií, miestnych orgánov, škôl a podnikov.

Misie:

  • Adaptation to Climate Change
  • Restore Our Ocean and Waters by 2030
  • Soil Deal for Europe.

Do troch misijných výziev s uzávierkou 20. septembra 2023 bolo predložených spolu 133 projektových návrhov. V rámci 15 panelov odborného hodnotenia (15 evaluation panels) sa zúčastnilo hodnotenia 105 externých hodnotiteľov.

Prehľad počtu predložených návrhov projektov/schválených projektov:

  • HORIZON-MISS-2023-CLIMA-01  –  53 predložených/9 schválených
  • HORIZON-MISS-2023-OCEAN-01 –  76 predložených / 23 schválených
  • HORIZON-MISS-2023-CLIMA-OCEAN-SOIL-01  –3 predložené /1 schválený

V projekte NATURE-DEMO  (celý názov: Nature-Based Solutions for Demonstrating Climate-Resilient Critical Infrastructure) sú partnerom aj dve slovenské inštitúcie, ktorým k úspechu gratulujeme!

  • TECHNICKA UNIVERZITA VO ZVOLENE (tuzvo.sk)
  • DOBROVOĽNÉ HASIČSKÉ ZDRUŽENIE ZVOLEN, OZ

Štvor ročný projekt zameraný na riešenia založené na prírode (NbS) pre demonštáciu klimaticky odolnej kritickej infraštruktúry sa začal realizovať 1. mája 2024.

V projekte NATURE-DEMO bude vytvorená pokročilá digitálna platforma na podporu rozhodovania, ktorá bude integrovať klimatické prognózy, expozíciu aktív, portfóliá katalógov NbS a pokročilé simulácie s cieľom optimalizovať účinnosť vybraných implementácií NbS na zvýšenie odolnosti. Projketový team overí svoju metodiku pomocou reálnych ukážok optimalizovaných NbS v 5 lokalitách v alpskom biogeografickom regióne. Výstupy a nové riešenia z projektu NATURE-DEMO budú udržiavané aj po ukončení realizácie projektu.

Fokus bude na na spôsoby využívania výstupov projektu, ktoré zahŕňajú prispôsobené usmernenia, ktoré šíria poznatky o NbS medzi relevantnými profesiami, pracovnú skupinu dostupnú na poskytovanie technických odborných znalostí a finančné observatórium pre fondy NbS.

 

Viac informácií nájdete v PREHĽADE PROJEKTOV.

Viac informácií:

 

 

Zdroj: CINEA, 12.6.2024, mit