Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Projekt UniSAFE: ukončenie rodovo podmieneného násilia v akademickom prostredí

V dňoch 20. – 22. novembra 2023 sa v belgickom Namure, hlavnom meste Valónska, konala záverečná konferencia projektu UniSAFE Ending Gender Based Violence financovaného z programu Horizont 2020.

Konferencia predstavila výsledky výskumu a aplikácie pre európske inštitúcie vykonávajúce a financujúce výskum s praktickými odporúčaniami prispôsobenými rôznym kontextom: univerzity a výskumné organizácie, verejné orgány na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni. Predstavila vplyv a udržateľné prínosy používania súboru nástrojov UniSAFE vytvoreného v rámci projektu pre univerzity a výskumné organizácie na zabezpečenie bezpečného prostredia vysokoškolského vzdelávania a výskumu bez násilia. Prvý deň konferencie predstavovali prednášky zástupkýň a zástupcu Európskej komisie, UNICEF, Európskeho súdu pre ľudské práva. Druhý deň konferencie tvorili prednáškové bloky, prezentovanie výstupov projektu UniSAFE – nástroje na odstraňovanie rodovo podmieneného násilia vrátane sexuálneho obťažovania pre výskumné inštitúcie členských štátov EÚ.

Marcela Linková, riaditeľka českého národného centra Gender a věda AV ČR, na konferencii predstavila zacielenie novovzniknutej „Task force GBV“ v rámci expertnej pracovnej podskupiny pre ERA fórum pre 5. politickú akciu politickej agendy ERA (PA5 ERA PA): „Promoting Gender Equality and Foster Inclusiveness. Taking note of Ljubljana Declaration“ so zapojením Slovenska a predpokladané dva politické výstupy vo forme kódexu a podporného dokumentu mapujúceho východiskovú situáciu v EÚ – „Code of Conduct“ a „EU Basline“ zameraných na odstraňovanie rodovo podmieneného násilia v akademickom prostredí v európskom výskumnom priestore.

Osobitne očakávaným prínosom projektu UniSAFE je vyvinutie nástroja tvoreného rámcom 7P (prevalencia, prevencia, ochrana, stíhanie, poskytovanie služieb, partnerstvá, politiky), s perspektívnym aplikovaním v slovenskom výskumnom priestore v procesoch tvorby a zavádzania protokolov, inštitucionalizovaných postupov na odstraňovanie rodovo podmieneného násilia vrátane sexuálneho obťažovania.

Zdroj: https//unisafe-gbv.eu, 12.12.2023, zus