Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Projekt RURALITIES zavedie ekosystémové a klimatické inovácie, či tréningové centrá do rôznych regiónov Európy

Slovenská spoločnosť Pedal Consulting s. r. o. v spolupráci s 28 paneurópskymi a 19 africkými organizáciami spustili nový projekt “RURALITIES – Expertise and training centre on rural innovation“ (Expertíza a tréningové centrá pre inováciu vidieka). Európska komisia naň vyčlenila rozpočet 4334 mil. eur prostredníctvom programu Horizont Európa, v rámci výzvy HORIZON-CL6-2021-COMMUNITIES-01-02).[1]

Cieľom projektu RURALITIES, koordinovaného slovenskou firmou PEDAL Consulting, je podporiť rozvoj vidieka. Predovšetkým poskytnutím expertízy a vytvorením vzdelávacieho rámca vo forme aktívnych laboratórií do septembra 2027. Tie vyškolia expertov v šiestich zjednodušených vidieckych socio-ekonomických systémoch (SISMES) – v Taliansku, Veľkej Británii, Slovinsku, Španielsku a Rumunsku.

Projekt sa sústredí na nábor a tréning 1000+ facilitátorov (napr. školiteľov, vzorov, koordinátorov…) z jednotlivých zúčastnených krajín. Budú zodpovední za tvorbu matrixu a platformy, na ktorých sa vybuduje vzdelávací systém.

RURALITIES bude tiež koordinovať aktivity lokálnych a regionálnych organizácií, ktoré sa zaoberajú rozvojom vidieka a ekonomických sektorov. Najmä tých, v ktorých sa inovácie zatiaľ nezaviedli a ktoré sú výsledkom partnerstiev v rámci výskumu a inovácií medzi EU a Afrikou. Pôjde predovšetkým o potravinárstvo, logistiku, turizmus, zdravotníctvo, energetiku a digitálne technológie.

Čiastkové ciele projektu RURALITIES:

  1. v úvodnej fáze vytvoriť akčný plán, cestovná mapu a diseminačný/ komunikačný plán (do marca 2023),
  2. spustiť webovú stránku projektu o vidieckom rozvoji v rámci rôznych iniciatív a krajín (do marca 2023),
  3. založiť špecializované školiace centrá pre facilitátorov (do decembra 2026),
  4. otvoriť expertné centrá – informačné a kontaktné body (do decembra 2026),
  5. spustiť inovačné strediská akcelerácie rozvoja, ktoré poskytnú nástroje a metodológiu pre implementáciu výsledkov projektu (do decembra 2026).

O PEDAL Consulting, s.r.o.

PEDAL Consulting je inovatívna manažérsko-konzultačná firma. Viac ako 12 rokov navrhuje a implementuje partnerstvá a modely spolupráce, s cieľom riešiť sociálne výzvy. Je najúspešnejšou spoločnosťou na Slovensku, čo sa týka počtu schválených a  implementovaných grantov v rámci programov Európskej komisie: Horizon 2020, Horizon Europe a COSME. Medzinárodný tím sa usiluje o podávanie kvalitných výsledkov pre svojich klientov – z verejného, ako aj súkromného sektora, z rôznych oblastí priemyslu, krajín a politík.  Pedal Consulting má rozšírenú sieť partnerov vo všetkých členských krajinách EU, ostatnej Európe, Euroázii, Afrike, v krajinách MENA-y, Južnej Amerike a Spojených štátoch amerických.


[1] Topic “Expertise and training centre on rural innovation.” (HORIZON-CL6-2021-COMMUNITIES-01-02).

Zdroj: Pedal Consulting, 14. 11. 2022, kas