Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Projekt ITHACA využije umelú inteligenciu na zvýšenie občianskej participácie

V rámci nového vedeckého projektu ITHACA – artificial Intelligence To enHAnce Civic pArticipation / Využitie umelej inteligencie na zvýšenie občianskej participácie sa bude vyvíjať a testovať online diskusná platforma zameraná na človeka. Cieľom je zvýšiť zapojenie občanov do miestnej správy vecí verejných. 

ITHACA projekt klastra 2

Projekt koordinuje spoločnosť Konnekt Able Technologies Limited z Írska. Spolu s ďalšími 11 partnermi ho označili za začiatok lepšieho pochopenia využívania umelej inteligencie (UI) v oblasti občianskej participácie.

Slovensko je zastúpené v projekte dvoma organizáciamiMesto Martin a Pedal Consulting. Projekt je podporený programom Horizont Európa, klaster 2 v rámci výzvy Artificial intelligence, big data and democracy.

Hlavnými cieľmi projektu sú:

  • vyvinúť online diskusnú platformu zameranú na človeka, ktorá do dizajnového procesu začlení aspekty spoločenských a humanitných vied;
  • venovať osobitnú pozornosť potrebám a požiadavkám zraniteľných skupín a zabezpečiť sledovanie, diskusiu a riešenie možných dopadov na ľudské práva;
  • posúdiť schopnosť umelej inteligencie zvýšiť občiansku participáciu a zároveň predchádzať/minimalizovať možné nepriaznivé účinky;
  • poskytnúť škálovateľné nástroje na identifikáciu bezpečnostných rizík; hrozieb a súladu so zásadou spravodlivosti a zásadou ochrany súkromia v systémoch založených na UI;
  • vymedziť rámcové podmienky, s relevantnými etickými zásadami a postupmi, pre spravovanie údajov;
  • poskytnúť politické odporúčania týkajúce sa filozofických, právnych a etických hodnôt, ktoré by mali byť zakotvené vo vývoji platforiem občianskej angažovanosti v oblasti UI.

Zdroj: Mesto Martin, 4. 8. 2023, elz