Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Priority maďarského predsedníctva Rady EÚ

Maďarsko preberá od 1. júla 2024 predsedníctvo Rady EÚ od Belgického kráľovstva na nasledujúcich šesť mesiacov. Maďarsko je tak poslednou krajinou z predsedníckeho tria, ktoré tvorí spolu so Španielskom a Belgickom.

V kontexte zvýšených investícií a iniciatívy v oblasti inovácií zo strany globálnych hráčov, akým sú USA a Čína, Maďarsko volá po zvýšení európskej konkurencieschopnosti, urýchlení zeleného a digitálneho prechodu a zabezpečení otvorenej strategickej autonómie a hospodárskej bezpečnosti. Mottom maďarského predsedníctva Rady EÚ je „Make Europe Great Again.“

V oblasti výskumu a inovácií si nové predsedníctvo Rady EÚ vytýčilo tri priority, a to:

  • Riešenie fragmentácie európskeho výskumného priestoru,
  • Zníženie inovačnej medzery,
  • Posilnenie spolupráce v oblasti výskumu a inovácií.

 

V nadväznosti na priority budú pre oblasť výskumu a inovácie ústredné nasledujúce témy:

  • Zvyšovanie konkurencieschopnosti a boj proti roztrieštenosti európskych ekosystémov výskumu a inovácií,
  • Zhodnotenie úspechov európskeho výskumného priestoru,
  • Posilnenie úlohy pokročilých materiálov,
  • Posilnenie spolupráce v oblasti výskumu a inovácií v rámci celého životného cyklu biomasy.

 

Prioritami pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy bude:

  • Podpora konkurencieschopného európskeho vysokého školstva,
  • Strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy,
  • Podpora digitálneho a zeleného prechodu v systéme vzdelávania a odbornej prípravy.

 

Zoznam hlavných podujatí relevantných pre vedu, výskum a inovácie:

– Konferencia s Európskou univerzitnou alianciou (EUA) na tému inovácií, 10. september 2024, Brusel

– Týždeň inovatívnych regiónov v Európe (WIRE), 13. -15. november 2024, Budapešť

– Rozvoj zručností pre Smart špecializáciu (S3), 2. -3. december 2024, Budapešť

– Panelová diskusia k rámcovému programu FP10, 5. december 2024, Brusel

– Konferencia „Na ceste k posilnenej európskej spolupráci v oblasti výskumu zdravia mozgu,“ 9. – 10. december 2024, Budapešť

 

Okrem iného sa Maďarsko počas predsedníctva Rady EÚ bude usilovať získať politickú podporu pre partnerstvo v oblasti výskumu biohospodárstva so zameraním na centrálnu a východnú Európu – BIOEAST.

Navrhované partnerstvo tvorí kľúčový prvok širšieho politického zoznamu priorít a má za cieľ prispieť k zlepšeniu postavenia EÚ v oblasti najmodernejších technológií a zvýšenia konkurencieschopnosti Európy.

Krajiny strednej a východnej Európy majú vysoký potenciál, pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje biohospodárstva, z ktorých možno vyrábať potraviny, materiály a energiu. Výrobné a spracovateľské zariadenia však nie sú zmodernizované, preto maďarské predsedníctvo vytýčilo nasledovné priority:

nevyhnutnosť rozsiahleho regionálneho partnerstva poháňaného výskumom a inováciami s cieľom urobiť z tohto partnerstva prioritu pre novú Európsku komisiu,
zapojenie susedných krajín v rámci BIOEAST, Západného Balkánu a krajín Východného partnerstva (konkrétne Ukrajiny, Moldavska a Gruzínska),
štyri tematické priority týkajúce sa pôdy, sladkej vody, systému potravín a zhodnocovania biomasy na miestnej úrovni.

 

Zároveň koncom mája 2024 tematická pracovná skupina BIOEAST predstavila manifest zainteresovaných strán s názvom „Udržateľné dodávateľské reťazce a posilnené miestne spracovanie biologických zdrojov v strednej a východnej Európe,“ ktorý vyzýva k podpisu zo strany jednotlivcov a inštitúcií.

V kontexte BIOEAST partnerstva majú byť míľnikmi maďarského predsedníctva Rady EÚ nasledovné výstupy:

Politické fórum o napredovaní výskumu a inovácií v strednej a východnej Európe, 4. júl 2024, Brusel
Závery Rady pre konkurencieschopnosť so žiadosťou adresovanou Komisii, aby posúdila uskutočniteľnosť a vytvorila strategický plán pre partnerstvo, 29. novembra 2024, Brusel
Plenárne zasadnutie SCAR a Konferencia BIOEAST and Beyond, 4. – 6. december 2024, Budapešť

 

Ak by ste sa o tejto téme chceli dozvedieť viac, prezentácie priorít maďarského predsedníctva pre výskum a inovácie si môžete stiahnuť na:

Priority – prezentácia

Viac informácií o maďarskom predsedníctve ako aj zoznam podujatí nájdete na ich oficiálnej stránke predsedníctva.

 

Zverejnené 24.06.2024, slord