Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Prehľad výziev EIC na rok 2022: 1,7 miliardy pre inovácie s globálnym trhovým potenciálom

Európska rada pre inovácie (EIC) ponúka tento rok možnosti financovania v hodnote viac ako 1,7 miliardy EUR pre prelomových inovátorov, aby rozšírili svoj biznis a vytvorili nové trhy. Podporí inovatívne technologické startupy ako aj výskumné tímy, ktorých výsledky majú významný trhový potenciál. EIC bude financovať projekty vo svojich schémach Accelerator, Pathfinder a Transition.

EIC Pathfinder

Schéma je určená pre multidisciplinárne výskumné tímy v hodnote 350 miliónov EUR na uskutočnenie vizionárskeho výskumu s potenciálom viesť k technologickým prelomom, ktoré sa môžu uchádzať o granty až do výšky 3 alebo 4 miliónov eur.

Prehľad výziev EIC Pathfinder v roku 2022:

EIC Pathfinder Open 2022
(HORIZON-EIC-2022-PATHFINDEROPEN-01-01)
Ide o otvorenú výzvu, kde je možné predkladať projekt v akejkoľvek téme, s celkovým ročným rozpočtom 183 mil. eur (52 % z celkového rozpočtu pre tento nástroj)
Uzávierka: 4.5.2022, 17:00 hod.

EIC Pathfinder Challenges 2022 – pripravovaná výzva s termínom zverejnenia 15.6.2022
Ide o výzvu, ktorá bude financovať projekty predložené v rámci strategických tematických priorít navrhnutých pre rok 2022 (riadenie a zhodnocovanie oxidu uhličitého a dusíka, strednodobé, systémovo integrované ukladanie energie, kardiogenomika, technológie kontinua v zdravotníctve, ukladanie digitálnych údajov na báze DNA a alternatívne kvantové spracovanie informácií, komunikácia a snímanie), s celkovým ročným rozpočtom 167 mil. eur (48 % z celkového rozpočtu pre tento nástroj)
Uzávierka (predbežne): 19.10.2022, 17:00 hod.

EIC Transition

EIC Transition financuje inovačné aktivity, ktoré idú nad rámec experimentálneho overenia princípu v laboratóriu, aby podporili dozrievanie a validáciu novej technológie v laboratóriu a v príslušných aplikačných prostrediach ako aj vývoj obchodného prípadu a (obchodného) modelu smerom k budúcej komercializácii inovácie. V roku 2022 poskytne finančné prostriedky na premenu výsledkov výskumu na inovačné príležitosti v hodnote 131 miliónov EUR.

Výzvy sa zamerajú výhradne na výsledky vytvorené projektmi EIC Pathfinder a projektmi Európskej výskumnej rady ERC Proof of Concept s cieľom dospieť k technológiám a vybudovať obchodný prípad pre konkrétne aplikácie. Konzorciá môžu požiadať o granty vo výške 2,5 milióna EUR (alebo viac, ak je to opodstatnené).

Rozpočet je rozdelený pre:

  • Open: ide o otvorenú výzvu, kde je možné predkladať projekt v akejkoľvek téme, s celkovým ročným rozpočtom 70,9 mil. eur (54 % z celkového rozpočtu pre tento nástroj)
  • Challenges: ide o výzvy, ktoré budú financovať projekty predložené v rámci strategických tematických priorít navrhnutých pre rok 2022, s celkovým ročným rozpočtom 60,5 mil. eur (46 % z celkového rozpočtu pre tento nástroj)

Prehľad výziev EIC Transition v roku 2022:

EIC Transition Open 2022
(HORIZON-EIC-2022-TRANSITIONOPEN-01)
Oprávnená pre témy: akékoľvek
Uzávierka: 4.5.2022, 28.9.2022, vždy do 17:00 hod.

EIC Transition Challenge: Green digital devices for the future
(HORIZON-EIC-2022-TRANSITIONCHALLENGES-01)
Oprávnená pre témy: zelené digitálne zariadenia pre budúcnosť (pozrite si detailnú definíciu v Pracovnom programe EIC)
Uzávierka: 4.5.2022, 28.9.2022, vždy do 17:00 hod.

EIC Transition Challenge: Process and system integration of clean energy technologies
(HORIZON-EIC-2022-TRANSITIONCHALLENGES-02)
Oprávnená pre témy: procesná a systémová integrácia technológií čistej energie (pozrite si detailnú definíciu v Pracovnom programe EIC)
Uzávierka: 4.5.2022, 28.9.2022, vždy do 17:00 hod.

EIC Transition Challenge: RNA-based therapies and diagnostics for complex or rare genetic diseases
(HORIZON-EIC-2022-TRANSITIONCHALLENGES-03)
Oprávnená pre témy: terapia a diagnostika komplexných alebo zriedkavých genetických chorôb na báze RNA (pozrite si detailnú definíciu v Pracovnom programe EIC)
Uzávierka: 4.5.2022, 28.9.2022, vždy do 17:00 hod.

EIC Accelerator

Akcelerátor EIC poskytuje grantové financovanie a investície prostredníctvom fondu EIC pre jednotlivé startupy a malé spoločnosti na vývoj a rozširovanie prelomových inovácií. Je najväčším nástrojom EIC s ročným rozpočtom 1,16 miliardy eur.

Poskytuje jedinečné zmiešané financovanie kombinujúce vlastný kapitál (alebo kvázi vlastný kapitál, napr. konvertibilné pôžičky) od 0,5 milióna EUR do 15 miliónov EUR prostredníctvom fondu EIC, s grantmi až do výšky 2,5 milióna EUR.

Návrhy sa prekladajú v dvojkrokovo: krátky návrh je možné predložiť kedykoľvek a po jeho schválené sú viaceré termíny pre úplnú žiadosť.

Rozpočet je rozdelený pre:

  • Open: ide o otvorenú výzvu, kde je možné predkladať projekt v akejkoľvek téme, s celkovým ročným rozpočtom 630,9 mil. eur (54 % z celkového rozpočtu pre tento nástroj)
  • Challenges: ide o výzvy, ktoré budú financovať projekty predložené v rámci strategických tematických priorít navrhnutých pre rok 2022, s celkovým ročným rozpočtom 536,9 mil. eur (46 % z celkového rozpočtu pre tento nástroj)

Prehľad výziev EIC Accelerator v roku 2022:

EIC Accelerator Open
(HORIZON-EIC-2022-ACCELERATOROPEN-01)
Oprávnená pre témy: akékoľvek
Uzávierka (krátky návrh): kedykoľvek
Uzávierka (úplný návrh): 23.3.2022, 15.6.2022, 5.10.2022 – vždy do 17:00 hod.

EIC Accelerator Challenge: Technologies for Open Strategic Autonomy
(HORIZON-EIC-2022-ACCELERATORCHALLENGES-01)
Oprávnená pre témy: Komponenty, technológie a systémy pre farmaceutický priemysel; Strategické zdravotnícke technológie; Udržateľné a inovatívne prístupy vrátane cirkulárnym prístupom ku kritickým surovinám; Nové aplikácie kvantových technológií; Aplikácia Edge Computing; Inovatívne aplikácie využívajúce údaje a signály z vesmírnych infraštruktúr EÚ; Vývoj vesmírnych technológií; Kritické bezpečnostné technológie; Technológie pre inovatívne finančné a platobné infraštruktúry a služby (pozrite si detailnú definíciu v Pracovnom programe EIC)
Uzávierka (krátky návrh): kedykoľvek
Uzávierka (úplný návrh): 23.3.2022, 15.6.2022, 5.10.2022 – vždy do 17:00 hod.

EIC Accelerator Challenge: Technologies for ‘Fit for 55’
(HORIZON-EIC-2022-ACCELERATORCHALLENGES-02)
Oprávnená pre témy: Vyššia premena a využitie čistej energie; Dekarbonizácia priemyselných odvetví, ktoré sa ťažko obmedzujú; Energetická účinnosť a bezpečnosť v zastavanom prostredí; Riešenia mobility s nulovými emisiami; Klimatická neutralita vo využívaní pôdy; Systémy riadenia/monitorovania vody, plynu a vzduchu vo vnútorných priestoroch; Zelené digitálne technológie (pozrite si detailnú definíciu v Pracovnom programe EIC)
Uzávierka (krátky návrh): kedykoľvek
Uzávierka (úplný návrh): 23.3.2022, 15.6.2022, 5.10.2022 – vždy do 17:00 hod.

Špeciálne ceny EIC

The European Capital of Innovation Awards (iCapital): (European Capital of Innovation category)
(HORIZON-EIC-2022-iCapitalPrize-01)
Uzávierka: 30.6.2022, 17:00 hod.

The European Capital of Innovation Awards: (European Rising Innovative City category)
(HORIZON-EIC-2022-iCapitalPrize-02)
Uzávierka: 30.6.2022, 17:00 hod.

Ďalšie plánované ceny, ktorých výzvy sa ešte neotvorili:

  • EU Prize for Women Innovators (plánovaný termín uzávierky: 3. kvartál 2022)
  • European Innovation Procurement Awards (plánovaný termín uzávierky: 3. kvartál 2022)
  • European Social Innovation Competition (plánovaný termín uzávierky: 2.-3. kvartál 2022)

Ďalšie informácie:

Prevzaté z InnoNews.blog, zverejnené 21.3.2022, slord