Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Podpora účasti v programe Horizont Európa

Perspektívne firmy a výskumné organizácie zo Slovenska, ktoré sa nezúčastnili na riešení projektov v rámci Horizontu 2020 a ktoré majú záujem podať úspešný projekt v Horizonte Európa v oblasti nanotechnológií, progresívnych materiálov a výrobných technológií, sa môžu uchádzať o podporu z projektu FIT-4-NMP.

Pre vybraných uchádzačov bude do konca roku 2023 ponúknutá účasť na 12 inovačných workshopoch, viac ako 100 cestovných grantov a viac ako 20 networkingových podujatí s najlepšími inovačnými partnermi v EÚ, na ktorých budú zdieľané skúsenosti, ktoré viedli k ich úspešnej účasti v H2020.

Pokiaľ máte záujem o účasť v takomto projekte, vyplňte priložené tlačivo Newcomer Identification Form s charakteristikou vašej organizácie a pošlite ho na adresu karol.izdinsky@savba.sk do 20. júna 2021. V tomto prípade budete zaradení medzi uchádzačov, z ktorých budú vybraní potenciálni kandidáti pre účasť v projekte.

Taktiež vám ponúkame možnosť zdieľať váš názor na príčiny, ktoré limitujú vašu organizáciu v účasti v EÚ NMP projektoch. Môžete tak učiniť vyplnením online dotazníka na stránke https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FIT-4-NMP. Poznanie týchto príčin nám umožní navrhnúť vhodné opatrenia pre národné i európske autority ovplyvňujúce európsky výskumný priestor.

FIT -4-NBP projekt

Zdroj: 10.6.2021, kas