Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Partnerstvo pre čistý vodík hľadá členov do poradnej skupiny zainteresovaných strán

Partnerstvo pre čistý vodík spúšťa otvorenú výzvu na vyjadrenie záujmu o členstvo vo svojom oficiálnom poradnom orgáne, v skupine zainteresovaných strán (Stakeholders Group of the Clean Hydrogen Partnership). S členmi poradnej skupiny bude partnerstvo konzultovať rôzne horizontálne otázky alebo špecifické otázky týkajúce sa smerovania aktivít a podpory výskumno-inovačných aktivít členov partnerstva.

Členovia poradnej skupiny partnerstva budú mať jedinečnú príležitosťou prispieť k identifikácii a spoluvytváraniu potrieb v oblasti výskumu a inovácií, ktorými sa má partnerstvo zaoberať, a pomôcť dosiahnuť rozsiahle systémové zmeny. Členovia tejto rady prinášajú aj svoje vlastné špecifické odborné znalosti, ktoré prispievajú k preklenutiu rozdielov medzi výskumom a inováciami a k zlepšeniu prepojenia medzi vedou a politikou/vedou a spoločnosťou.

Prihlášky si môžu podať experti a záujemcovia zo všetkých členských štátov EÚ. Výzva je otvorená pre všetky zástupcov z rôznych sektorov, najmä však z oblasti výroby, distribúcie, skladovania, alebo využívania čistého vodíka v celej Európskej únii.

Viac informácií o špecifických kritériách a výberovom procese pre zloženie skupiny zainteresovaných strán nájdete vo výzve na vyjadrenie záujmu.

Záujemcovia o členstvo v skupine Stakeholders Group, môžu vyjadriťsvoj záujem a vyplniť prihlášku do 16. januára 2022.

Počas uplynulých piatich rokov sa dramaticky zvýšil záujem o vodík, pričom všetky členské štáty na 21. konferencii zmluvných strán (COP21) podpísali a ratifikovali Rámcový dohovor Organizácie Spojených národov o zmene klímy (Parížska dohoda). Cieľom Európskej zelenej dohody je transformovať Úniu na spravodlivú a prosperujúcu spoločnosť s moderným a konkurencieschopným hospodárstvom, ktoré efektívne využíva zdroje, v rámci ktorej budú najneskôr do roku 2050 čisté emisie skleníkových plynov na nule. Medzi prioritné oblasti patria čistý vodík, palivové články, iné alternatívne palivá a uskladňovanie energie. Čistý vodík bude mať ústredné miesto v budúcej klimaticky neutrálnej ekonomike EÚ. Predstavitelia EÚ vyzdvihujú vedúce postavenie Únie vo výrobe elektrolyzérov novej generácie, ktoré majú byť poháňané energiou z obnoviteľných zdrojov.

PARTNERSTVO PRE ČISTÝ VODÍK nadväzuje na úspechy svojho predchodcu spoločného podniku FCH JU (Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking.) Európska únia podporí partnerstvo sumou 1 miliardy EUR na obdobie 2021 – 2027, doplnenou o aspoň rovnakú sumu súkromných investícií.

PARTNERSTVO PRE ČISTÝ VODÍK urýchli rozvoj a zavádzanie európskeho hodnotového reťazca pre čisté vodíkové technológie, čím prispeje k udržateľným, dekarbonizovaným a plne integrovaným energetickým systémom. Spolu s vodíkovou alianciou prispeje k dosiahnutiu cieľov Únie stanovených vo vodíkovej stratégii EÚ pre klimaticky neutrálnu Európu. Partnerstvo sa zameria na výrobu, distribúciu a uskladňovanie čistého vodíka a na dodávateľské odvetvia, ktoré sa ťažko dekarbonizujú, ako sú ťažký priemysel a ťažké úžitkové dopravné aplikácie.

Zdroj: Clean Hydrogen Partnership, 21.12.2021, mit