Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Otvorili sa nové výzvy v Klastri 2: Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť

Dňa 20. januára 2022 sa otvorili nové výzvy v rámci všetkých troch destinácií Klastra 2 – Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť, programu Horizont Európa. Otvorených je až 29 tém.

Zoznam výziev  a tém:

Destinácia 1 – Inovatívny výskum v oblasti demokracie a správy vecí verejných

Destinácia 1 má za cieľ oživiť demokratické riadenie a zlepšiť dôveru v demokratické inštitúcie. Má pomôcť chrániť základné práva na posilnenie aktívneho a inkluzívneho občianstva, posilniť zodpovednosť, transparentnosť, efektívnosť a dôveryhodnosť inštitúcií a politík založených na zákonoch. Aktivity by mali chrániť slobody a právny štát a chrániť demokraciu pred viacrozmernými hrozbami. Zameriava sa na rozšírenie politickej účasti, sociálneho dialógu a sociálneho začlenenia, občianskej angažovanosti a rodovej rovnosti.

Call: Reshaping democracies / Pretváranie demokracií

Témy:

HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-01: Artificial intelligence, big data and democracy / Umelá inteligencia, big data (veľké dáta) a demokracia

HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-02: The future of democracy and civic participation / Budúcnosť demokracie a účasť občanov

HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-03: The impact of inequalities on democracy / Vplyv nerovností na demokraciu

HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-04: Education for democracy / Vzdelávanie pre demokraciu

HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-05: Evolution of political extremism and its influence on contemporary social and political dialogue / Vývoj politického extrémizmu a jeho vplyv na súčasný sociálny a politický dialóg

HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-06: Media for democracy – democratic media / Médiá pre demokraciu – demokratické médiá

HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-07: Politics and the impact of online social networks and new media / Politika a vplyv online sociálnych sietí a nových médií

HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-08: Representative democracy in flux / Zmeny v zastupiteľskej demokracii

HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-09: Global governance for a world in transition: Norms, institutions, actors / Globálne vládnutie vo svete v procese zmeny: Normy, inštitúcie, aktéri

Destinácia 2 – Inovatívny výskum európskeho kultúrneho dedičstva a kultúrneho a kreatívneho priemyslu

Destinácia 2 podporuje lepší prístup a zapojenie sa do kultúrneho dedičstva a zlepšuje jeho ochranu, zveľaďovanie a obnovu. Výskum a inovácie podporia udržateľný rast a vytváranie pracovných miest prostredníctvom kultúrneho a kreatívneho priemyslu a prispejú k ich integrácii do európskej priemyselnej politiky ako hnacej sily inovácie a konkurencieschopnosti.

Call: Research and innovation on cultural heritage and cultural and creative industries 2022 / Výskum a inovácie v oblasti kultúrneho dedičstva a kultúrneho a kreatívneho priemyslu 2022

Témy:

HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-01: Safeguarding endangered languages in Europe / Ochrana ohrozených jazykov v Európe

HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-02: Europe’s cultural heritage and arts – promoting our values at home and abroad / Európske kultúrne dedičstvo a umenie – podpora našich hodnôt doma i v zahraničí

HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-03: The role of perceptions, formed by traditions, values and beliefs, in shaping European societies and politics in the 21st century / Úloha vnímania, tvorená tradíciami, hodnotami a presvedčeniami, pri formovaní európskych spoločností a politík v 21. storočí

HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-04: Traditional crafts for the future: a new approach / Tradičné remeslá pre budúcnosť: nový prístup

HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-05: Towards a competitive, fair and sustainable European music ecosystem / Smerom ku konkurencieschopnému, spravodlivému a udržateľnému európskemu hudobnému ekosystému

HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-06: Increase the potential of the international competitiveness of the European filmmaking industry / Nárast potenciálu medzinárodnej konkurencieschopnosti európskeho filmárskeho priemyslu

HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-07: Protection of artefacts and cultural goods from anthropogenic threats / Ochrana artefaktov a kultúrnych výrobkov pred antropogénnymi hrozbami

HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-08: Effects of climate change and natural hazards on cultural heritage and remediation / Vplyv zmeny klímy a prírodných nebezpečenstiev na kultúrne dedičstvo a náprava

HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-09: Games and culture shaping our society / Hry a kultúra formujúce našu spoločnosť

HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-10: The New European Bauhaus – shaping a greener and fairer way of life in creative and inclusive societies through Architecture, Design and Arts / Nový európsky bauhaus – formovanie ekologickejšieho a spravodlivejšieho spôsobu života v kreatívnych a inkluzívnych spoločnostiach prostredníctvom architektúry, dizajnu a umenia

Destinácia 3 – Inovatívny výskum sociálnych a ekonomických transformácií

Destinácia 3 podporí projekty, ktoré budú pomáhať pri riešení sociálnych, hospodárskych a politických nerovností, podporovať rozvoj ľudského kapitálu a prispievať ku komplexnej európskej stratégii inkluzívneho rastu. To tiež zahŕňa pochopenie a reakciu na dopady technologického pokroku a hospodárskej vzájomnej prepojenosti s ohľadom na sociálnu odolnosť.

Call: A sustainable future for Europe / Udržateľná budúcnosť pre Európu

Témy:

HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-01: Public policies and indicators for well-being and sustainable development / Verejné politiky a ukazovatele blahobytu a udržateľného rozvoja

HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-02: The impact of spatial mobility on European demographics, society, welfare system and labour market / Vplyv priestorovej mobility na európsku demografiu, spoločnosť, systém sociálneho zabezpečenia a trh práce

HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-03: Conditions of irregular migrants in Europe / Podmienky neregulárnych migrantov v Európe

HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-04: Decision-making processes of (aspiring) migrants / Procesy rozhodovania (ašpirujúcich) migrantov

HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-05: Gender and social, economic and cultural empowerment / Rodové a sociálne, ekonomické a kultúrne posilnenie

HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-06: Overcoming discrimination for an inclusive labour market / Prekonanie diskriminácie na inkluzívnom trhu práce

HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-07: Conditions for the successful development of skills matched to needs / Podmienky úspešného rozvoja zručností zodpovedajúcich potrebám

HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-08: Strengthening racial, ethnic and religious equality / Posilnenie rasovej, etnickej a náboženskej rovnosti

HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-09: Return and readmission of irregular migrants in the EU / Návrat a znovuprijatie neregulárnych migrantov v EÚ

HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-10: Socio-economic effects of ageing societies / Sociálno-ekonomické dopady starnutia spoločností

Uzávierka podávania projektov na rok 2022: 20.4.2022, 17:00Každá výzva je publikovaná na Funding & tender opportunities portáli. Nájdete tam všetky relevantné informácie a podmienky, ponuky na partnerstvá od iných organizácií a link na vyplnenie a podanie žiadosti.

V prípade záujmu o viac informácií alebo dohodnutia osobnej konzultácie, kontaktujte príslušné NCP – E. Žáková