Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Otvorená výzva APVV pre program Horizont Európa

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhlasuje otvorenú verejnú výzvu na predkladanie žiadostí v rámci programu „Posilnenie účasti SR v európskej spolupráci vo výskume a vývoji“ podľa § 12 ods. 2 písm. b) zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov s označením PP H-EUROPE 2021. Výzva dáva možnosť refundovať subjektom náklady spojené s prípravou a podaním projektov vo výzvach programu Horizont Európa v roku 2021.

APVV logo - výzvy pre HE

Cieľom výzvy je podporiť a zvýšiť účasť slovenských organizácií výskumu a vývoja pri koordinácii či účasti v projektoch v programe Horizont Európa. Požiadať o refundáciu nákladov môže každý subjekt s oprávnením vykonávať výskum a vývoj na Slovensku. Táto možnosť je k dispozícii do 15. októbra 2021.

Podpora v rámci tejto výzvy sa bude realizovať formou refundácie oprávnených nákladov vynaložených v roku 2021 na prípravu projektového návrhu v programe Horizont Európa v rámci výziev vyhlásených v nasledujúcich pilieroch:

  1. pilier – Excelentná veda,
  2. pilier – Globálne výzvy a konkurencieschopnosť európskeho priemyslu,
  3. pilier – Inovatívna Európa.

Podpora prípravy projektu je určená všetkým sektorom výskumu a vývoja v zmysle zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov vrátane výskumných podnikov (mikro, malých a stredných, veľkých) a neziskového sektora. Oprávnenými sú žiadatelia, ktorých projektové návrhy boli predložené v rámci jednej zo stanovených výziev programu Horizont Európa v roku 2021, čo žiadateľ doloží kópiou potvrdenia o podaní projektového návrhu v programe Horizonte Európa.

Podpora v rámci tejto výzvy sa bude realizovať formou refundácie oprávnených nákladov uhradených v roku 2021 na prípravu projektového návrhu v programe Horizont Európa, a to nasledovne:

a) ERC (European Research Council) výzvy v rámci Horizontu Európa :
i) Advanced Grant – maximálna refundácia vo výške 6 000 EUR,
ii) Consolidator Grant – maximálna refundácia vo výške 5 000 EUR,
iii) Starting Grant maximálna refundácia vo výške 4 000 EUR.

b) Ostatné výzvy v rámci Horizont Európa:
i) v prípade žiadosti na refundáciu nákladov podania prihlášky v pozícii „Lead partner“ (Hlavný koordinátor) je možná maximálna refundácia vo výške 8 000 EUR,
ii) v prípade žiadosti na refundáciu nákladov účasti na podaní prihlášky v pozícii „Partner“ je možná maximálna refundácia vo výške 4 000 EUR.

Oprávnené náklady:

  • mzdové náklady a ostatné osobné náklady (maximálne 5 osôb, ktoré sú uvedené v žiadosti),
  • náklady na zdravotné a sociálne poistenie,
  • cestovné náklady,
  • náklady na služby (napr. poradenské agentúry, maximálne však do výšky 30 % z celkovej výšky refundácie).

Dátum vyhlásenia výzvy: 1. 6. 2021

Uzávierka: 15. 10. 2021

Zdroj: APVV, zverejnené 8.6.2021, mit/kas/