Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Otvorená je spoločná výzva pre Kultúrne dedičstvo, spoločnosť a etiku

ANR (Agence Nationale de la Recherche) a niekoľko ďalších grantových agentúr s podporou Fondation des Sciences du Patrimoine (FSP) otvorilo nadnárodnú výzvu v oblasti výskumu „Kultúrne dedičstvo, spoločnosť a etika“.

Cultural Heritage, Society and Ethics Joint Call / Spoločná výzva v oblasti kultúrneho dedičstva, spoločnosti a etiky sa zameriava na lepšie porozumenie vzťahu medzi kultúrnym dedičstvom – hmotným, nehmotným, digitálnym a prírodným – a hlavnými spoločenskými aspektami prostredníctvom nadnárodných výskumných projektov.

Projekty financované JPI CH (The Joint Programming Initiative on Cultural Heritage and Global Change) budú skúmať súčasné koncepcie z pohľadu spoločenských a humanitných vied s cieľom uľahčiť vznik nových. Mali by vytvárať podmienky pre nové spôsoby zapojenia a dialógu medzi rôznymi disciplínami a zainteresovanými stranami a skúmať, ako vplývajú v rámci rôznych kultúrnych kontextoch.

Výskumné návrhy sa majú zameriavať na aspoň jednu z nasledujúcich tém:

  • Kultúrne dedičstvo a hospodársky rozvoj.
  • Kultúrne dedičstvo a udržateľné stratégie.

Oprávnené krajiny: Belgicko, Česko, Francúzsko, Holandsko, Litva, Nórsko, Rumunsko, Španielsko, Veľká Británia

Otvorenie výzvy: 8.3.2022

Uzávierka pre prihlášky v prvom kole: 23. 5. 2022

Cultural heritage and global change

Viac informácií:

ANR Contact Point: Benjamin Konnert, Scientific Project Officer, jpich-chse-2022@anr.fr

JPI CH: Shangyun Shen, Communication Manager, contact@heritageresearch-hub.eu

Zdroj, 31.3.2022, elz