Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ochrana a podpora demokracií

Európska komisia publikovala brožúru „Protecting and nurturing democracies“ / „Ochrana a podpora demokracií“, ktorá poskytuje prehľad všetkých 18 projektov, ktoré boli financované v rámci výzvy HORIZON-CL2-2021-DEMOCRACY-01: Ochrana a podpora demokracií v programe Horizont Európa otvorenej v roku 2021. Sú v nej uvedené základné informácie o každom projekte aj s krátkym popisom.

V súčasnosti sú demokracie krehkejšie a zraniteľnejšie ako v minulosti. Rôzne európske prieskumy poukazujú na klesajúcu úroveň dôvery v rôzne politické inštitúcie. Je možné vidieť náznaky posunu od vládnutia založeného na odbornosti, multilateralizme a konsenzuálnom vytváraní politík k majoritarizmu, unilateralizmu, nacionalizmu, populizmu a polarizácii. Výskum minulých a súčasných výziev a súvislostí v demokracii môže pomôcť lepšie pochopiť a posilniť demokraciu, jej odolnosť a stabilitu. Takýto výskum môže podporiť ďalší rozvoj demokracie s cieľom posilniť zastúpenie, účasť, otvorenosť, pluralizmus, toleranciu, účinnosť verejnej politiky, nediskrimináciu, občiansku angažovanosť, ochranu základných práv a právny štát.

Predstavené projekty sú financované v rámci nasledovných tém:

  • HORIZON-CL2-2021-DEMOCRACY-01-01: The future of liberal democracy in Europe / Budúcnosť liberálnej demokracie v Európe
  • HORIZON-CL2-2021-DEMOCRACY-01-02: Economic models and modern democracies / Ekonomické modely a moderné demokracie
  • HORIZON-CL2-2021-DEMOCRACY-01-03: Feminisms for a new age of democracy / Feminizmus pre nový vek demokracie       
  • HORIZON-CL2-2021-DEMOCRACY-01-04: Democratic politics in the EU’s neighbourhood / Demokratické politiky v susedských krajinách EÚ
  • HORIZON-CL2-2021-DEMOCRACY-01-05: Politics and governance in a post-pandemic world / Politiky a vládnutie v postpandemickom svete 

EU publications, 30.1.2023, elz