Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Nový európsky Bauhaus: nové opatrenia a financovanie

Európska komisia dňa 15. septembra 2021 prijala oznámenie, v ktorom sa stanovuje koncepcia nového európskeho Bauhausu (New European Bauhaus, NEB). Zahŕňa niekoľko politických opatrení a možností financovania.

Cieľom projektu je urýchliť transformáciu rôznych hospodárskych odvetví, ako sú stavebníctvo a textilný priemysel, aby mali všetci občania prístup k tovaru, ktorý je obehový a má nižšiu uhlíkovú náročnosť.

Na financovanie projektov nového európskeho Bauhausu bude z programov EÚ vyčlenených v rokoch 2021 – 2022 približne 85 miliónov eur. Finančné prostriedky budú pochádzať z rôznych programov EÚ vrátane programu pre výskum a inovácie Horizont Európa (najmä misií programu Horizont Európa), programu LIFE pre životné prostredie a ochranu klímy a Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Mnohé ďalšie programy EÚ integrujú nový európsky Bauhaus ako kontextový prvok či prioritu bez vopred stanoveného vyhradeného rozpočtu. Komisia navyše vyzve členské štáty, aby vo svojich stratégiách územného a sociálno-ekonomického rozvoja využívali základné hodnoty nového európskeho Bauhausu a zmobilizovali príslušné časti svojich plánov obnovy a odolnosti, ako aj programov v rámci politiky súdržnosti.

Komisia vytvorí laboratórium nového európskeho Bauhausu: analyticko-realizačnú skupinu (tzv. think and do tank) na spoločnú tvorbu, vývoj prototypov a testovanie nových nástrojov, riešení a politických odporúčaní.

Udeľovanie cien nového európskeho Bauhausu

Pre hnutie sú takisto inšpiráciou už existujúce krásne, udržateľné a inkluzívne miesta a projekty v Európe. Prvé Ceny nového európskeho Bauhausu sú oslavou týchto úspechov. Udeľujú sa v rámci nich ocenenia v desiatich kategóriách, od „výrobkov a životného štýlu“ až po „pretvorené priestory na stretnutia a spoločné podujatia“. Ocenenie v sekcii „Vychádzajúce hviezdy nového európskeho Bauhausu“, otvorenej výlučne pre ľudí do 30 rokov, podporuje a povzbudzuje mladšiu generáciu, aby pokračovala v rozvíjaní nových nápadov a podnetných koncepcií. Ceny budú víťazom udelené na slávnostnom odovzdávaní, ktoré sa uskutoční 16. septembra.

Celú tlačovú správu Európskej komisie nájdete tu.

Viac informácií:

Zverejnené 16.9.2021, slord