Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Nové výzvy v rámci EIT Manufacturing, EIT Digital a EIT Raw Materials

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) stimuluje inovácie na celom území Európy tým, že prepája podniky, vzdelávanie a výskum s cieľom nájsť riešenie na naliehavé globálne výzvy.

Tri z jeho inovačných a znalostných spoločenstiev – EIT Manufacturing, EIT Digital a EIT Raw Materials majú otvorené nové výzvy na predkladanie projektových návrhov.

EIT Raw Materials

Booster call – výzva pre start-upy a malé a stredné podniky (MSP) zamerané na udržateľné riešenia v oblasti nerastných surovín. Okrem finančnej podpory a ďalších služieb výzva ponúka pre vybrané start-upy a MSP prístup do partnerskej siete EIT RawMaterials, k networkingovým podujatiam a tiež možnosť zviditeľniť sa prostredníctvom kanálov EIT RawMaterials. Výzva je otvorená počas roka, pričom má definované 3 termíny uzávierky na podávanie projektových návrhov pre rok 2022: 08.04.2022, 06.06.2022 a 05.09.2022. Viac informácií o výzve

RawMaterials Accelerator výzva pre start-upy, ktoré sa zameriavajú na udržateľné produkty a služby v sektore nerastných surovín. EIT Raw Materials Accelerator je tvorený 3 fázami, pričom každá fáza má špecifické ciele, procesy, financovanie a časovú os. Momentálne sa otvorila výzva pre start-upy v časti Explore, ktorá je relevantná pre start-upy s inovatívnou ideou na úrovni TRL 4-6 s cieľom nájsť priestor na trhu, vytvoriť finančný model a vybudovať biznis model.  Deadline na poslanie prihlášky do 1. fázy akcelerátora Explore je 08.04.2022, 17:00 CET. Viac informácií o výzve

EIT Manufacturing

Call for Proposals for Activities to be executed in 2023 – táto výzva na podávanie projektových návrhov sa organizuje ako dvojkolová výzva so zameraním na inovačné aktivity, vzdelávacie aktivity a aktivity v rámci Regionálnej inovačnej schémy (RIS). 1. kolo výzvy sa uzatvára 11.03.2022, 23:59 CET a 2. kolo výzvy sa uzatvára 29.04.2022, 23:59 CET. Viac informácií o výzve

EIT Digital

Innovation Factory 2022 – podporuje pan-európske podnikateľské tímy z vzdelávacích, výskumných a biznis organizácií, aby založili alebo podporili digitálne DeepTech podniky. Projektové návrhy by mali predstavovať špecifické technologické riešenie pre dôležité problémy v biznise a byť v súlade s 5 strategickými oblasťami zamerania EIT Digital. Prvý termín uzávierky výzvy je 01.03.2022 5pm CEST. Počas roka 2022 sú plánované ešte 2 ďalšie uzávierky výzvy Innovation Factory, a to 01.06.2022 a 15.11.2022. Viac informácií o výzve

Venture Programme 2022 – je zameraný na podporu podnikateľských tímov s digitálnym deep tech biznis plánom v počiatočnom štádiu ich smerovania na trh. Jedná sa o 8-týždňový predakceleračný program. Uzávierka pre predkladanie projektových návrhov v rámci Venture Program 2022 je 08.04.2022 23:59:00 CEST. Viac informácií o výzve

Zdroj: stránky EIT Manufacturing, EIT Raw Materials a EIT Digital, 28.02.2022, erh