Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Nová súťaž Industry 5.0 Award otvorená

Európska komisia spustila celkom prvú súťaž o cenu s názvom Industry 5.0 Award. Cena je určená projektom financovaným EÚ, ktorých výsledky zvyšujú odolnosť, udržateľnosť a orientáciu európskeho priemyslu na potreby spoločnosti. Ocenenie bolo pripravené v spolupráci s Európskym združením pre výskum tovární budúcnosti (EFFRA) a priemyselnou platformou ManuFUTURE.

Je to jedinečná príležitosť vyzdvihnúť inovatívne projekty, ktoré prispievajú k prioritám Komisie, ako sú: Európska zelená dohoda, Európa pripravená na digitálny vek a Hospodárstvo, ktoré funguje pre ľudí. Je to tiež príležitosť na zvýšenie informovanosti, zhodnotenie implementácie Priemyslu 5.0 vo výskumných a inovačných programoch a vytvorenie rámca pre ďalší rozvoj.

Oprávnené projekty musia byť príjemcami finančných prostriedkov z programu Horizont 2020, Horizont Európa alebo Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT). Oficiálny dátum začatia projektu musí byť po 31. auguste 2018 a projekty by mali byť jednoznačne uplatniteľné v priemysle.

Termín na predloženie žiadostí je 1. apríl 2022, 17.00 hod.

Projekty bude hodnotiť nezávislá porota na vysokej úrovni zložená zo zástupcov priemyslu, občianskej spoločnosti, sociálnych partnerov a akademickej obce. Víťaz získa komunikačnú podporu Európskej komisie vrátane prípravy propagačného videa, propagácie v sociálnych médiách prostredníctvom kanálov Komisie a článku v časopise Horizon Magazine. Finalisti budú pozvaní na slávnostné odovzdávanie cien počas každoročných Európskych dní výskumu a inovácií v júni 2022, kde budú môcť vystaviť svoje projekty.

Celý článok nájdete tu.

Pre podanie žiadosti pokračujte na tento odkaz.

Súvislosti

Priemysel 5.0 predstavuje víziu budúcnosti európskeho priemyslu ako motora systémovej transformácie. Jeho cieľom je dosiahnuť spoločenské ciele presahujúce zamestnanosť a rast, stať sa odolným poskytovateľom prosperity, ktorý dokáže predvídať budúce výzvy, a to tým, že sa výroba stane udržateľnejšou a do centra výrobného procesu sa postaví blaho pracovníkov v priemysle.

Skupina expertov pre hospodársky a spoločenský vplyv výskumu a inovácií (ESIR) prispela k rozvoju prístupu Priemysel 5.0 pripravovaným politickým dokumentom. Politický prehľad bol predstavený na záverečnom podujatí ESIR 15. decembra. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

Viac informácií:

Zverejnené 11.1.2022, slord