Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska komisia vybrala prvé úspešné projekty v EIC Transition

V prvej uzávierke schémy Európskej rady pre inovácie EIC Transition uspelo 42 projektov, ktoré získajú financovanie vo výške 99 mil. EUR na posun prelomových technológií z laboratória do reálnych podmienok.

EIC Transition je nová schéma, ktorej zámerom je pretaviť výstupy projektov schém EIC Pathfinder a ERC Proof of Concept do životaschopných podnikateľských príležitostí prostredníctvom validácie technológie v reálnych podmienkach a tvorby podnikateľského zámeru pre uvedenie inovácie na trh. Vznikla na základe spolupráce medzi Európskou radou pre inovácie (EIC) a Európskou radou pre výskum (ERC) s podporou členov Vedeckej rady ERC a Poradnej rady pilotnej EIC.

EIC Transition podporuje žiadateľov jednotlivcov (výskumné tímy, malé a stredné podniky, spin-outy) či malé konzorciá (do piatich partnerov z rôznych krajín). Úspešní žiadatelia pochádzajú z 24 členských krajín EÚ alebo asociovaných štátov k programu Horizont Európa, pričom najväčší počet úspešných žiadateľov zaznamenalo Nemecko (25), Taliansko (17) a Španielsko (14). Medzi úspešnými žiadateľmi má zastúpenie aj Slovenská republika.

Prvá výzva EIC Transition s uzávierkou v septembri 2021 zahŕňala tematické financovanie zamerané na technológie uskladnenia energií (4 úspešné projekty) a technológie v medicíne (9 úspešných projektov) ako aj netematické financovanie (29 úspešných projektov).

Príklady úspešných projektov:

FADEQ – pracuje na plno automatizovanej bezpečnej nebunkovej extrakcii DNA a kvantifikácii likvidných biopsií od pacienta do laboratória

NanoVision – dostupná, kompaktná, multimodálna optická nanoskopia na báze fotonického čipu

VRP – smerujúci ku komercializácii novej technológii s názvom Visual Robot Programming

EIC Transition financuje inovačné aktivity za fázou experimentálneho dôkazu princípu v laboratóriu s cieľom:

  • dozrievania a validácie nových technológií z prostredia laboratória do relevantného reálneho aplikačného prostredia
  • tvorby podnikateľského zámeru a podnikateľského modelu budúcej komercionalizácie inovácie

Každý projekt dostane grantovú podporu do 2,5 mil. EUR ako aj podporu vo forme akceleračných služieb na podporu podnikania vrátane koučingu, mentoringu a rôznych eventov. Projekty sa tiež môžu uchádzať o schému Fast Track, ktorá umožňuje vstup do schémy EIC Accelerator vo fáze plného návrhu určenej na podporu komercionalizácie a škálovania.

Zoznam úspešných projektov

Zdroj: EC, zverejnené: 19.1.2022, autor: lda