Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska komisia predstavila balík návrhov FIT FOR 55

Európska komisia predstavila koncom júla balík návrhov, ktorých cieľom je pripraviť politiky EÚ v oblasti klímy energetiky, využívania pôdy, dopravy a zdaňovania na zníženie čistých emisií skleníkových plynov do roku 2030 aspoň o 55% v porovnaní s úrovňami z roku 1990. Toto zníženie emisií v nasledujúcom desaťročí je zásadné preto, aby sa Európa stala do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom na svete a aby sa Európska zelená dohoda naplnila. V dnešných návrhoch Komisia predstavila legislatívne nástroje na dosiahnutie na zásadnú premenu nášho hospodárstva a spoločnosti v záujme spravodlivej, zelenej a prosperujúcej budúcnosti.

Návrhy komisie umožnia zrýchliť znižovanie emisií skleníkových plynov v nasledujúcom desaťročí. Niekoľko návrhov:

Ciele

 • V rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS) sa stanovuje cena uhlíka a každoročne sa znižuje strop emisií z určitých hospodárskych odvetví. 
 • V nariadení o spoločnom úsilí sa každému členskému štátu prideľujú ambicióznejšie ciele zníženia emisií z budov, cestnej a vnútroštátnej námornej dopravy, poľnohospodárstva, odpadového hospodárstva a malých priemyselných odvetví. 
 • Výroba a využívanie energie zodpovedajú za 75 % emisií EÚ, a preto je nevyhnutné urýchliť prechod na ekologickejší energetický systém. V smernici o obnoviteľných zdrojoch energie sa stanoví zvýšený cieľ vyrábať do roku 2030 40 % našej energie z obnoviteľných zdrojov.
 • Členské štáty by mali spoločne zabezpečili zníženie spotreby energie najmenej o 9% do roku 2030. To sa rovná cieľom energetickej účinnosti 39% a 36% pre primárnu a konečnú spotrebu energie.

Cestná doprava

 • Prísnejšie normy týkajúce sa emisií CO2 pre autá a dodávky urýchlia prechod na mobilitu s nulovými emisiami, keďže sa na základe nich sa bude od roku 2030 vyžadovať zníženie priemerných emisií nových automobilov o 55 % a dodávok o 50%, z čoho budú ťažiť akumulátorové elektrické vozidlá (BEV) a elektrické vozidlá s palivovými článkami (FCEV).
 • Návrh obsahuje nový cieľ zníženia emisií o 100% v roku 2035, ktorý signalizuje vyradenie spaľovacieho motora v prospech vozidiel s nulovými výfukmi (FCEV a BEV). Vďaka tomu budú mať všetky nové automobily registrované od roku 2035 nulové emisie. 
 • V revidovanom nariadení o infraštruktúre pre alternatívne palivá sa bude od členských štátov požadovať, aby súbežne s predajom automobilov s nulovými emisiami rozširovali svoju nabíjaciu kapacitu a aby na hlavných diaľniciach nainštalovali nabíjacie a čerpacie stanice v pravidelných rozstupoch: každých 60 kilometrov elektrické nabíjacie stanice a každých 150 kilometrov vodíkové čerpacie stanice. 
 • Cieľom je tiež rozšírenie geografického rozsahu pozdĺž základnej siete TEN-T, komplexnej siete TEN-T; na mestských uzloch.

Letectvo a lodná doprava

 • V nariadení o infraštruktúre pre alternatívne palivá sa vyžaduje, aby mali lietadlá a lode vo veľkých prístavoch a na veľkých letiskách prístup k dodávkam čistej elektrickej energie.
 • V rámci iniciatívy ReFuelEU Aviation budú dodávatelia palív povinní primiešavať do leteckého paliva čerpaného na letiskách EÚ čoraz viac udržateľných leteckých palív vrátane syntetických nízkouhlíkových palív známych ako e-palivá. 

Nariadenie o normách CO2

 • Vďaka novému mechanizmu uhlíkovej kompenzácie na hraniciach sa cena uhlíka premietne do ceny dovozu cieleného spektra výrobkov. Vďaka tomu sa zaistí, že zníženie emisií v Európe prispeje k celosvetovému poklesu emisií namiesto toho, aby sa výroba s vysokými emisiami CO2 vytlačila mimo Európy. 

Prevzaté: NVAS, 20.8.2021 mit