Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

ERC prijala nový plán rodovej rovnosti

ERC

Vedecká rada Európskej rady pre výskum (ERC) nedávno prijala nový plán rodovej rovnosti na roky 2021 – 2027. Prvý plán bol však už v rámci ERC prijatý v roku 2008, aby sa ním zvýšila účasť výskumníčok na schémach v ERC. Hlavným úspechom ERC od prijatia prvého plánu je rodová rovnosť úspešných žiadateľov v jej výzvach.

Rovnosť bola v skutočnosti dosiahnutá v posledných dvoch rokoch. Ak porovnáme štatistiky 7. rámcového programu (7. RP) a programu Horizon 2020 (H2020), percento žiadateliek – hoci je stále nižšie ako percento mužov – sa zvýšilo z priemerných 25 % v rámci 7. RP na 28 % v rámci H2020. Zároveň sa zvýšil podiel žien medzi príjemcami grantov z 20 % na 27 %. ERC tiež zvýšila zastúpenie žien vo svojej výkonnej agentúre, vedeckej rade a v hodnotiacich komisiách.

Úspešnosť v grantových súťažiach je ovplyvnená mnohými faktormi. Pri hodnotení môže dochádzať k nevedomej zaujatosti. Žiadateľky nezdôrazňujú svoje úspechy tak výrazne ako žiadatelia. Napokon je tu záťaž spojená s povinnosťami matky a starostlivosťou o chorých príbuzných, ktoré často spomaľujú vedeckú kariéru žien. Preto sa ERC zaoberá všetkými týmito aspektmi. Predĺžila oprávnenosť pre žiadateľky s deťmi, upravila vzory životopisov pre žiadateľov, zaviedla školenia proti zaujatosti pre členov hodnotiacich komisií a podporovala žiadateľky.

Jednou z hlavných výziev je obmedzený počet žiadateliek, ktorý sa nelíši od iných programov v EÚ. Ide o oveľa všeobecnejší spoločenský problém, ktorý je väčšinou mimo dosahu ERC a je potrebné ho riešiť v oveľa skoršej fáze vzdelávacích systémov. Prof. Barbara Romanowiczová, členka vedeckej rady a predsedníčka pracovnej skupiny pre rodové otázky v tejto súvislosti uviedla: „Dúfame, že v najbližších rokoch lepšie porozumieme tomu, prečo sa vysokokvalifikované ženy, ktoré už v tejto skupine sú, neuchádzajú o granty ERC.“

ERC môže dosiahnuť viac, ak sa spojí s inými organizáciami a inštitúciami, ktoré majú väčšiu šancu spoločne zmeniť európske prostredie. Existuje niekoľko nových opatrení, ktoré sa vedecká rada rozhodla zahrnúť do aktualizovaného plánu rodovej rovnosti. Jednou z nových činností sú „ambasádori ERC“. Členovia vedeckej rady ERC a dobrovoľní príjemcovia grantov ERC by boli oprávnení pôsobiť ako ambasádori rovnosti a inklúzie v ich vedeckej oblasti. Na podporu tejto činnosti ERC pripraví osobitný balík pre ambasádorov, ktorý budú prezentovať na fórach/podujatiach a pri ďalších príležitostiach. ERC tiež plánuje zvýšiť úsilie o zhromažďovanie údajov o pohlaví v rôznych krajinách a inštitúciách s cieľom lepšie definovať existujúci súbor výskumných pracovníkov a presnejšie sa tak zamerať na opatrenia na podporu kvalifikovaných vedkýň pri uchádzaní sa o granty ERC.

Celý rozhovor s profesrkou Barbara Romanowicz, si môžete prečítať tu.

Viac informácií:
Plán rodovej rovnosti ERC na roky 2021 – 2027
Pracovná skupina pre rodové otázky

Zdroj: ERC, Zverejnené 8.6. 2021, slord