Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EK predložila novú stratégiu adaptácie na klimatické zmeny

Dňa 24. februára 2021 Európska komisia (EK) prijala novú stratégiu adaptácie na zmenu klímy, v ktorej vytýčila smerovanie príprav na nevyhnutné dôsledky klimatických zmien. Európska komisia upozorňuje, že aj napriek veľkému úsiliu, ktoré EÚ vynakladá na zmiernenie zmeny klímy na domácej i medzinárodnej úrovni, sa musíme pripraviť na jej nevyhnutné následky.

Zmeny klímy si na celom svete vyberajú svoju daň v podobe smrteľných vĺn horúčav, ničivého sucha alebo hynúcich lesov a erodovaného pobrežia v dôsledku stúpajúcej hladiny morí. Nová stratégia EK vychádza zo stratégie pre adaptáciu na zmenu klímy z roku 2013 a jej cieľom je presunúť ťažisko od porozumenia problému k vývoju riešenia, teda od plánovania k realizácii.

Hospodárske straty vyplývajúce z čoraz častejších extrémov počasia neustále narastajú a len v EÚ tieto straty v priemere dosahujú viac ako 12 miliárd eur ročne. Z opatrnejších odhadov vyplýva, že vystavenie hospodárstva EÚ globálnemu otepleniu o 3°C v porovnaní s pred industriálnymi úrovňami by viedlo k ročnej strate najmenej 170 miliárd eur.

Zmena klímy neovplyvňuje len hospodárstvo, ale aj zdravie a blaho Európanov, ktorí čoraz viac trpia vlnami horúčav. Najsmrteľnejšou celosvetovou prírodnou katastrofou v roku 2019 bola európska vlna horúčav, ktorá si vyžiadala 2 500 úmrtí. Európska komisia preto žiada, aby sa do opatrení pri adaptácii na zmenu klímy zapojili všetky zložky spoločnosti a všetky úrovne štátnej správy v rámci EÚ i mimo nej.

Prijaté by mali byť opatrenia, ktoré by:

  • zlepšovali vedomosti o dôsledkoch klimatických zmien a riešeniach pre adaptáciu
  • zintenzívnili plánovanie adaptácie a posudzovania klimatických rizík
  • urýchlili opatrenia na adaptáciu
  • pomáhali globálne posilňovať odolnosť voči zmene klímy

EK zdôrazňuje, že tieto opatrenia musia byť založené na spoľahlivých údajoch a nástrojoch na posudzovanie rizík, ktoré budú všetkým k dispozícii. Z tohto dôvodu sa vylepší a rozšíri Európska platforma pre poznatky o adaptácii na zmeny klímy Climate-ADAPT. Vytvorí sa taktiež špecializované stredisko monitorovania zdravia, ktorého úlohou bude lepšie sledovať, analyzovať a predchádzať vplyvom zmeny klímy na zdravie.

EK tiež uvádza, že opatrenia na adaptáciu musia byť systémové, a preto bude aj naďalej zahŕňať hľadiská odolnosti voči zmene klímy do všetkých relevantných oblastí politiky s tromi prierezovými prioritami: integrácia adaptácie do makro fiškálnej politiky, riešenia adaptácie s ohľadom na prírodu a opatrenia pre lokálnu adaptáciu.

Politiky adaptácie na zmenu klímy sa tiež musia zhodovať s vedúcim postavením Európy v zmierňovaní zmeny klímy a v súlade s globálnym cieľom adaptácie podľa Parížskej dohody. V rámci novej stratégie bude EÚ podporovať vnútroštátne i regionálne  prístupy k adaptácii a osobitne sa zameria na adaptáciu v Afrike a v malých ostrovných rozvojových štátoch. Rozšírenie medzinárodného financovania a posilnenie celosvetovej angažovanosti v tejto oblasti podporí medzinárodnú odolnosť a pripravenosť na klimatické zmeny.

Celú tlačovú správu nájdete tu.

Viac informácií: