Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIT Food – dialóg s regionálnymi a národnými orgánmi

Na podporu dialógu EIT Food s regionálnymi a národnými orgánmi sa 23. novembra 2022 uskutočnilo online stretnutie EIT Food organizované EIT Food hubom Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre Fakultou biotechnológie a potravinárstva s predstaviteľmi verejnej správy so zástupcami Ministerstva pôdohospodárstva SR, Ministerstva životného prostredia SR, Centra vedecko-technických informácií SR – národnej kanceárie Horizontu, Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Štátnej veterinárnej a potravinovej správy a ďalších inovačných či agropotravinárskych agentúr, ale aj s predstaviteľmi z akademickej a výskumnej sféry, vrátane zástupcov Slovenskej akadémie vied, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Ekonomickej univerzity v Bratislave a Výskumného centra AgroBioTech Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a so zástupcami podnikateľského sektora.

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) je najväčšou sieťou inovátorov pochádzajúcich z akademickej obce, výskumných inštitúcií a podnikov. EIT Food je jedným z inovatívnych spoločenstiev EIT, ktoré prináša riešenie globálnych výziev v agropotravinárskom sektore. Stretnutie v rámci iniciatívy  EIT Food na podporu dialógu s regionálnymi a národnými orgánmi za účasti zástupcov EIT Food CLC North-East z Varšavy bolo venované vybraným programom a výzvam, ktoré ponúka EIT Food, vrátane výzvy na predkladanie návrhov pre účasť organizácií mimo partnerstva EIT Food (https://www.eitfood.eu/open-calls).

V rámci stretnutia boli prezentované aktuálne programy EIT Food:

Program EIT Food Regenerative Agriculture Revolution (https://www.eitfood.eu/projects/regenag-revolution) má za cieľ škálovať regeneračné postupy v poľnohospodárstve v krajinách strednej a východnej Európy a zvyšovať povedomie občanov a spoločnosti o zdraví pôdy, regeneratívnom poľnohospodárstve a jeho prínosoch pre životné prostredie a verejné zdravie. V rámci programu bude organizovaný aj online workshop Regeneratívne poľnohospodárstvo 2022, ktorý sa bude konať 25. novembra 2022.

Ďalšia otvorená výzva – Grain Transportation System: Call for Feasibility Study Proposals (https://eitfoodhive.eu/events/100028) zahŕňa predkladanie návrhov pre funkčný a rýchlo nasaditeľný systém prepravy obilia, ktorý spĺňa kritériá špecifikované ukrajinským ministerstvom poľnohospodárstva. Viac informácií nájdete na stránke.

Školenia, mentoring a možnosti vytvárania sietí pre ženy podnikateľky v agropotravinárskom sektore ponúka program EIT Food EWA – Empowering Women in Agrifood (https://www.eitfood.eu/projects/ewa-empowering-women-in-agrifood-2022). Program je určený pre ženy bez ohľadu na vek, rodinnú situáciu či skúsenosti s podnikaním. Potrebný je len nápad a ochota podieľať sa na revolúcii v potravinovom systéme.

Cieľom programov EIT Food RIS Research Infrastructure Network a EIT Food RIS Government Executive Academy je komerčné využitie výskumných infraštruktúr na univerzitách a výskumných ústavoch. Na záverečnom online podujatí EIT Food PSRAL: Empowering Public Sector Representatives in Agrifood budú 29. novembra 2022 zástupcovia vedeckých organizácií diskutovať o tom, ako využili svoje infraštruktúry na prehĺbenie spolupráce s etablovanými agropotravinárskymi spoločnosťami a startupmi. Podujatie ponúkne zaujímavé poznatky pre každého, kto sa chce prihlásiť na tieto školiace programy budúci rok.

Zdroj: EIT Food Hub, 29.11.2022, NaKH