Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIC Transition otvára svoje prvé výzvy

Európska rada pre inovácie (EIC) spúšťa ďalšiu výzvu, tentokrát na podporu zrelosti a validácie nových technológií v laboratóriu a relevantnom aplikačnom prostredí. Prvé výzvy v rámci schémy EIC Transition sa budú zameriavať na podporu výsledkov projektov z pilotnej fázy EIC Pathfinder a Proof of Concept Európskej rady pre výskum. Cieľom EIC Transition je posunúť tieto výsledky smerom bližšie k trhu a identifikovať ich biznisový potenciál.

EIC Transtion podporuje prelomové riešenia v štádiách TRL 4-5/6. V roku 2021 ponúka nasledovné financovanie:

  • tematicky neobmedzená výzva podporí nové technológie z akejkoľvek vedeckej oblasti, ktoré dosiahli štádium experimentálneho dôkazu princípu v laboratóriu. Projekty by mali byť zamerané na aktivity podporujúce dozrievanie a validáciu technológie v laboratóriu a relevantnom aplikačnom prostredí s cieľom zvýšiť ich pripravenosť na trh. Výzva na portáli FTO
  • tematická výzva Technológie a prístroje v medicíne podporí inovácie riešiace dôležité potreby v klinickej liečbe a starostlivosti o pacienta. Podporí prechodné aktivity z fázy dôkazu konceptu do fázy technológie vhodnej na klinickú evauláciu s cieľom prípravy stratégie využitia výsledkov projektu. Výzva na portáli FTO
  • tematická výzva Získavanie energie a jej skladovanie zafinancuje inovatívne technológie smerujúce k efektívnemu, nízko nákladovému, trvalo udržateľnému a kompaktnému riešeniu získavania, konverzie a skladovania energie. Tieto technológie sú dôležité pre dosahovanie cieľov Európskej zelenej dohody v oblasti dekarbonizovaných energetických systémov pri prechode na bezpečnú a dostupnú energiu. Výzva na portáli FTO

Uzávierka podávania projektových návrhov je 22. september 2021. Rozpočet netematickej výzvy je 59,6 mil. EUR , na tematické projekty je alokovaných v tomto roku 40,5 mil. EUR.

EIC Transtion je zatiaľ otvorená len pre výsledky projektov zo schém FET Open, FET Proactive, EIC Pathfinder Pilot, FET Flagship, ERC Proof of Concept. Kompletný zoznam oprávnených projektov je k dispozícii na vyžiadanie u Národného kontaktého bodu pre EIC.

Viac informácií o EIC Transition vrátane pracovného programu EIC ako aj formuláru projektového návrhu na EIC Transition nájdete v sekcii Európska rada pre inovácie.

Zdroj: EK, zverejnené: 9.6.2021, autor: lda