Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIC: oblasť s najväčším ročným rozpočtom na podporu globálneho škálovania inovácií zverejnila svoj program na rok 2022

Európska komisia zverejnila dlho očakávaný pracovný program pre Európsku radu pre inovácie na rok 2022. Z dôvodu pripomienok členských štátov týkajúcich sa najmä fungovania fondu EIC sa jeho zverejnenie oneskorilo o takmer tri mesiace, čo malo dopad aj na tohtoročný počet uzávierok pre plný návrh najpopulárnejšej schémy EIC, ktorou je EIC Accelerator.

V roku 2022 bude na podporu vizionárskeho výskumu a škálovania prelomových inovácií alokovaných 1,7 mld. EUR, z toho viac ako 1 mld. EUR bude určených pre schému EIC Accelerator.

Nižšie ponúkame prehľad najdôležitejších zmien, ktoré na žiadateľov v EIC čakajú v tomto roku:

 • nová iniciatíva EIC Scale-up 100: po tom ako EIC podporila od začiatku svojho fungovania viac ako 2600 malých a stredných firiem a start-upov prichádza s iniciatívou EIC Scale-up 100, ktorej cieľom bude identifikovať 100 sľubných deep-tech firiem s potenciálom stať sa budúcimi jednorožcami (valuácia viac ako 1 mld. EUR)
 • kapitálová investícia vyššia ako 15 mil. EUR: EIC Accelerator umožní firmám, ktoré pracujú na technológiách, ktoré sú strategického významu pre EÚ uchádzať sa o kapitálovú investíciu vyššiu ako 15 mil. EUR
 • väčšia podpora pre ženy inovátorky:
  • EIC pripravuje tzv. inovačný index rodu a rôznorodosti, ktorý pomôže indentifikovať medzery v tejto oblasti a poskytne ucelené informácie investorom, zákazníkom či tvorcom politík
  • v roku 2022 budú v rámci ceny EÚ pre ženy inovátorky udelené dve ďalšie ceny pre inovátorky mladšie ako 35 rokov, spolu bude teda udelených šesť cien: tri ceny pre najinšpiratívnejšie ženy inovátorky v EÚ a asociovaných krajinách a tri ceny pre najsľubnejšie „vychádzajúce inovátorky“ mladšie ako 35 rokov.
 • viac uzávierok: v roku 2022 budú mať schémy EIC Transition aj EIC Accelerator o jednu uzávierku viac, pričom sa zavádza priebežné podávanie projektových návrhov aj v EIC Transition. Žiadatelia v EIC Accelerator prepodávajúci svoj projektový návrh budú mať možnosť reagovať na pripomienky hodnotiteľov podobne ako žiadatelia v EIC Pathfinder.

EIC Pahtfinder

Výzva na podporu interdisciplinárneho prelomového základného výskumu s víziou prelomovej technológie (TR1-TRL4) EIC Pathfinder Open bude otvorená 1. marca s uzávierkou 4. máj. Došlo k zmene vzoru projektového návrhu, je preto potrebné pracovať s verziou, ktorá bude k dispozícii v online rozhraní na podávanie projektových návrhov (týka sa to aj projektov, ktoré budú podávané opätovne).

Výzva na EIC Pathfinder Challenges bude otvorená 15. júna s uzávierkou 19. októbra 2022. K termínu otvorenia výzvy sa očakáva aj zverejnenie jej dôležitej súčasti, ktorou je príručka pre tematické oblasti (Challenge Guidlines), ktorá podrobne popíše očakávania od projektov v každej zo šiestich tém. Pre rok 2022 nimi budú:

 • riadenie a zhodnocovanie oxidu uhličitého a dusíka
 • integrované riešenia strednodobého skladovania energie
 • kardiogenomika
 • technológie nepretržitej zdravotnej starostlivosti
 • digitálne skladovanie dát na báze DNA
 • alternatívne kvantové spracovanie informácií, komunikácia a snímanie

V rámci EIC Pathfinder bude v roku 2022 rozdelených 350 mil. EUR.

EIC Transition

Výzva na podporu zrelosti výsledkov výskumných projektov programu Horizont 2020 EIC Transition Open (podporuje TRL3/4 – TRL5/6) bude otvorená 1. marca 2022. Na schému EIC Transition bude alokovaných o 30% viac prostriedkov ako v roku 2021 a to 131 mil. EUR. Schéma je zameraná na podporu výstupov z už finacovaných projektov EIC Pathfinder a ERC Proof of Concept. Podporovať sa budú tak ako minulý rok menšie konzorciá (2-5 subjektov) alebo individuálni žiadatelia. Dôležitou súčasťou každého projektu EIC Transition je jasná a implementovateľná stratégia budúcej komercionalizácie danej technológie. Aj v tejto schéme došlo k zmene formuláru pre projektový návrh, ktorý sa skrátil z 25 na 20 strán. Hodnotitelia projektových návrhov z minuloročnej výzvy EIC Transition zdôrazňujú, že najväčším nedostatkom neúspešných projektov bola slabá znalosť trhu a konkurencie, ako aj tím s nedostatočnými kompetenciami pre úspešnú implementáciu projektu. V roku 2022 budú otvorené aj dve tematické výzvy:

Všetky výzvy v EIC Transition sa otvárajú 1. marca a majú dve uzávierky: 4. máj 2022 a 28. september 2022.

EIC Accelerator

Tento rok bude na globálne škálovanie prelomových inovácií vyčlenených 1,16 mld. EUR. EIC Accelerator poskytuje unikátne zmiešané financovanie vo forme grantu (0,5 – 2,5 mil. EUR) a kapitálovej investície (0,5 – 15 mil. EUR) prostredníctvom fondu EIC. Hodnotenie projektových návrhov má tri fázy, pričom krátky návrh je možné podať kedykoľvek. Projektové návrhy sa podávajú prostredníctvom špecializovanej platformy na báze umelej inteligencie.

Aj v EIC Accelerator bude časť prostriedkov (537 mil. EUR) vyhradená na tematické financovanie. V roku 2022 týmito témami budú:

Tematické výzvy aj netematická EIC Accelerator Open budú pre plné návrhy otvorené 1. marca s troma tohtoročnými uzávierkami: 23. marec, 15. jún a 5. október.

Hlavnými novinkami v tejto schéme je možnosť žiadať v prípade technológií strategického významu pre EÚ o kapitálovú investíciu vyššiu ako 15 mil. EUR, či udelenie známky excelentnosti Seal of Excellence každej firme, ktorá prejde plným návrhom a udelí EK súhlas na zdieľanie údajov s národnými autoritami.

Informačný deň

Európska komisia organizuje k novému pracovnému programu EIC informačný deň, ktorý sa uskutoční 22. februára. Viac informácií prinesieme čoskoro.

Pracovný program EIC na rok 2022 – factsheet

Pracovný program EIC na rok 2022 – čo ponúka firmám

Pracovný program EIC na rok 2022 – čo ponúka výskumníkom

Viac informácií o schémach Európskej rady pre inovácie

Zdroj: EK, zverejnené: 10.2.2022, autor: lda