Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIC Accelerator: na čo sa pripraviť pri príprave krátkeho návrhu

Schéma EIC Accelerator Európskej rady pre inovácie sa v novom rámcovom programe Horizont Európa dočkala viacerých dôležitých zmien. Jednou z nich je aj zmena počtu hodnotiacich kôl a zavedenie priebežného podávania tzv. krátkych návrhov v prvom kole.

Pozrime sa bližšie na to, čo čaká žiadateľov v prvom kole podávania návrhov do schémy EIC Accelerator.

Prvá dôležitá zmena sa týka formy tzv. krátkeho návrhu. Nová schéma EIC Accelerator už nemá formulár projektového návrhu, tak ako to bolo v pilotnej fáze EIC. Žiadatelia zadávajú informácie o svojej inovácii priamo do online platformy založenej na umelej inteligencii (AI platforma), ktorá bude dostupná cez portál Funding & Tender Opportunities.

Krátky návrh bude možné podať kedykoľvek od spustenia výzvy (očakáva sa 18. marca 2021). Takto podané krátke návrhy budú hodnotené priebežne, pričom výsledok hodnotenia by mal žiadateľ dostať do 4 týždňov. V prípade pozitívneho hodnotenia má 12 mesiacov na to, aby podal plný návrh do jednej zo stanovených uzávierok (v roku 2021 sú plánované na 9. jún 2021 a 6. október 2021).

Krátky návrh bude pozostávať z:

 • približne 5-str. dotazníka, v ktorom žiadateľ sumarizuje svoj návrh a zodpovie sadu otázok o svojej inovácii, potenciálnych trhoch a svojom tíme
 • pitch prezentácie pozostávajúcej z 10 slidov
 • 3-min. videa, ktoré predstaví kľúčový tím (max. traja členovia) a jeho motiváciu

Štruktúra krátkeho návrhu

AI platforma bude podporný nástroj, ktorý bude pomáhať (nie nahrádzať!) hodnotiteľom pri vzdialenom hodnotení návrhov. Krátky návrh bude pozostávať z nasledovných otázok:

Vaša idea:

 • Aký problém sa snažíte vyriešiť?
 • Aké sú existujúce riešenia a aké sú ich limity?
 • O čo sa pokúšate? Je to produkt, proces, či myšlienka? Popíšte vaše ciele bez využitia žargónu.
 • V čom je vaše riešenie nové v porovnaní s existujúcimi riešeniami?
 • Prečo si myslíte, že bude úspešné? Prečo práve teraz?

Cieľový trh:

 • Aký je váš cieľový trh?
 • Pre koho bude vaša inovácia zaujímavá? Kto sú jej užívatelia? Čo sa zmení pre užívateľov/trhy, ak uspejete?
 • Bude mať vaša inovácia širšie dopady na spoločnosť, hospodárstvo, životné prostredie či klímu? Popíšte ich.
 • Aké výnosy očakávate v prípade úspechu? Kde vidíte firmu o 5 rokov?

Rozvoj produktu:

 • Máte na implementáciu projektu vhodný tím? Ak nie, ktoré kompetencie/zručnosti vám chýbajú a ako ich získate?
 • Máte na implementáciu všetkých partnerov, ktorých potrebujete (akadamický sektor/priemysel/finančný sektor/dodávatelia/distribútori)? Ak nie, čo vám chýba a ako to vyriešite?
 • Aké sú riziká, že neuspejete (technologické/trhové/finančné)?
 • Prečo sa nezaobídete bez EIC? Prečo nevyužijete iné zdroje financovania vrátane národných/regionálnych programov?
 • Koľko bude stáť rozvoj vašej myšlienky? Akú výšku grantu a investície potrebujete z EIC?

Pitch prezentácia

Pitch prezentácia nebude mať vopred danú štruktúru, tak ako v pilotnej fáze EIC. Obmedzená bude iba jej dĺžka na max. 10 slidov. Nižšie ponúkame štruktúru pitch prezentácie z pilotnej fázy EIC Accelerator ako inšpiráciu.

 1. Firma a jej poslanie: Aká je misia vašej firmy? Jednou vetou popíšte vašu firmu a to, čo robí.
 2. Problém a navrhované riešenie: Čo je hlavným problémom vášho zákazníka? Existuje v súčasnosti problém/neuspokojená potreba na trhu? Povedzte krátky príbeh o tom, aká unikátna je vaša inovácia (napr. USP) pri riešení tohto problému alebo uspokojovaní potrieb vašich zákazníkov.
 3. Hodnota pre zákazníka: Ako si vaši zákazníci cenia vašu ponuku? Definujte a ohodnoťte konkrétne benefity, ktoré zákazníkovi prináša váš produkt/služba.
 4. Trhové príležitosti/riziká: Aký je váš potenciál vytvorenia nového trhu? Aký je váš odhad veľkosti cieľového trhu a vášho trhového podielu? Vysvetlite, ako váš produkt zmení trh. Uveďte hlavné riziká súvisiace s vašou inováciou a ako ich budete riešiť.
 5. Konkurencia: Kto je vaša konkurencia a kde ste vy? Ako ich predbehnete?
 6. Business model: Ako zarábate? Načrtnite model príjmov, cenotvorbu, štruktúru nákladov a časový plán príjmov.
 7. Komercializácia a marketingová stratégia: Ako plánujete osloviť zákazníkov a vstúpiť na trhy? Odhadnite približný čas uvedenia riešenia na trh a dosiahnutia prieniku na trhu.
 8. Finančné projekcie: Aký je váš odhad objemu predaja, počtu klientov a investícií (napr. VC)? Ako využijete získané peniaze? Priblížte, aký je objem a povaha investícií, ktoré sa vám doteraz podarilo získať a ako k vášmu projektu prispejú prostriedky z EÚ.
 9. Tím: Kto sú kľúčoví členovia vášho tímu a iní relevantní hráči (napr. partneri)? Preukážte, že váš tím má odhodlanie a energiu na to, aby ste boli úspešní na trhu. Spomeňte aj predchádzajúce komerčné úspechy tímu.
 10. Záver: Záverečné zhrnutie, ktoré je presvedčivé a zanechá dobrý dojem.

Video prezentácia

 • odprezentujte max. troch kľúčových riadiacich členov vášho tímu
 • zdôraznite motiváciu a angažovanosť tímu a povedzte, prečo je to ten správny tím pre dosiahnutie úspechu
 • odprezentujte projektovú ideu a ako pasuje do stratégie firmy
 • preukážte, že viete, čo je potrebné na dosiahnutie vášho cieľa v zmysle chýbajúcich zdrojov/zručností a pod.
 • ak ste fyzická osoba, zahrňte do videa aj budúcich členov vášho tímu

Do AI platformy vložíte odkaz na vaše 3-min. video, ktoré nemusí byť spracované profesionálom (malo by však mať dostatočnú kvalitu umožňujúcu jeho pozeranie a pochopenie). Dôležitý je jeho obsah. Video nie je predmetom hodnotiaceho procesu. Jeho cieľom je dopĺňať návrh a preukázať kompetencie, odhodlanie a hodnovernosť uvádzaných informácií.

Viac informácií o postupe podávania krátkeho návrhu je k dispozícii v Príručke pre žiadateľa.

Ďalšie dôležité zmeny sú sumarizované v tomto článku.

Viac o schéme EIC Accelerator je k dispozícii v sekcii Európska rada pre inovácie.

Viac sa o pripravovanej AI platforme dozviete na informačnom dni pre Európsku radu pre inovácie, ktorý sa bude konať 23. marca 2021.

V prípade otázok ohľadom EIC neváhajte kontaktovať národné kontaktné body pre EIC.