HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Novinky v EIC Accelerator v Horizonte Európa

Aktualita

Nový rámcový program Horizont Európa prináša niekoľko významných zmien aj do schém určených pre podporu rýchlo rastúcich inovatívnych start-upov a malých a stredných podnikov. V prvom rade je to formálne vyčlenenie schém na podporu prelomových inovácií do osobitného piliera programu Horizont Európa s názvom Inovatívna Európa. Ten bude poskytovať schémy a nástroje v rámci už existujúcej Európskej inovačnej rady (EIC), ďalej bude podporovať rozvoj európskeho inovačného ekosystému a Európskeho inštitútu pre inovácie a technológie (EIT).

Filozovia EIC zostáva nezmenená – poskytovať financovanie prelomovému výskumu, vývoju a škálovaniu inovácií vo všetkých štádiách tohto cyklu a fungovať ako tzv. one-stop-shop pre všetkých inovátorov, ktorých vysoko rizikové technológie a riešenia s veľkým potenciálom úspechu na trhu nedokážu získať financovanie z iných zdrojov. EIC bude tak ako naďalej poskytovať tzv. smart money, čiže nie len financovanie vo forme grantov (a v prípade schémy EIC Accelerator aj vo forme kapitálového financovania), ale úspešní príjemcovia ako aj držitelia certifikátu výnimočnosti Seal of Excellence budú mať prístup k akceleračným službám a koučingu pre rast svojho biznisu.

Nová podoba Európskej inovačnej rady prináša zjednodušenie v ponuke schém. Fázu základného výskumu (TRL 1-4) bude pokrývať schéma EIC Pathfinder a bude určená pre interdisciplinárne konzorciá min. 3 subjektov z min. 3 krajín. Schéma EIC Transition bude pokrývať fázy validácie technológie (TRL 4-5) a bude zatiaľ určená len pre výsledky projektov zo schém EIC Pathfinder a ERC Proof of Concept. Schéma EIC Accelerator bude určená pre dovývoj technológie a jej škálovanie s cieľom uplatniť sa na globálnom trhu (od TRL6). Práve v tejto schéme nastávajú s príchodom novej fázy EIC najväčšie zmeny.

Otvorené aj tematické výzvy

Do schémy na podporu prelomových inovácií sa opäť vracajú tematické výzvy s cieľom podporiť špecifické priority EÚ. Pre rok 2021 nimi budú:

  • strategické technológie v oblasti digitalizácie a zdravia
  • zelené inovácie pre obnovu hospodárstva

Pre projektové návrhy podávané do týchto dvoch tém budú platiť rovnaké dátumy uzávierok ako pre netematické projektové návrhy. Na netematické projekty je na rok 2021 vyčlenených viac ako 600 mil. EUR (zmiešané financovanie), na tematické projekty približne 500 mil. EUR.

Podávanie projektových návrhov a uzávierky

Významné zmeny nastávajú v podávaní projektových návrhov a v počte uzávierok. V programe Horizont 2020 bolo možné podať projektový návrh do štyroch uzávierok ročne, s novým rámcovým programom prichádza zníženie počtu uzávierok na dve ročne a zaradenie ďalšieho hodnotiaceho kola do procesu výberu návrhov.

Úspešné návrhy budú musieť prejsť troma kolami výberu. Prvé kolo bude pozostávať z krátkeho 5-stranového návrhu popisujúceho inovatívnosť riešenia, trhový potenciál a tím, z pitch prezentácie a 3-minútového videa, v ktorom firma odprezentuje svoju motiváciu zúčastniť sa tejto schémy. Tieto návrhy bude možné podávať priebežne, hodnotené budú taktiež priebežne. Návrhy sa budú podávať prostredníctvom špeciálnej AI platformy. Úspešné firmy z prvého kola budú musieť podať plný projektový návrh do 12 mesiacov od hodnotenia do jednej z uzávierok. Firma bude môcť v tejto fáze využiť kouča poskytnutého Európskou komisiou. Do šiestich týždňov by mala mať výsledok vzdialeného hodnotenia. V prípade, ak je hodnotenie pozitívne, postupuje do tretieho kola, ktorým je prezentácia svojho projektu pred porotou biznismenov a investorov.

Obmedzenie možnosti prepodať projektový návrh

V súvislosti s vysokým počtom prepodávaných projektových návrhov v pilotnej fáze EIC a významným znížením miery úspešnosti sa EK rozhodla obmedziť počet prepodaní na max. 1 prepodanie do každého z hodnotiacich kôl. Po druhom zamietavom hodnotení sa zavádza 12 mesačná pauza (tzv. cool off period), po ktorej môže firma podať nový resp. významne vylepšený návrh do prvého kola.

Nový systém hodnotenia

Nový EIC Accelerator prichádza s novinkou ohľadom spôsobu hodnotenia. Hodnotenie návrhu bude mať v každom kole iba dve možnosti: „go“ a „no go“. Upúšťa sa teda od hodnotenia formou bodov, ktoré so sebou prinášalo viacero paradoxov a otázok zo strany žiadateľov. Novinkou tiež bude slovné hodnotenie od hodnotiteľov, ktoré priblíži dôvody úspechu/neúspechu návrhu.

Prvá uzávierka EIC Accelerator sa očakáva v júni tohto roku, ďalšia by mala nasledovať v októbri. Viac konkrétnych informácií o podobe novej schémy EIC Accelerator bude k dispozícii v marci, kedy EK plánuje zverejniť finálny pracovný program pre EIC.

Viac o schéme EIC Accelerator v programe Horizont 2020

Oficiálny web EK o programe Horizont Európa

Predstavenie Piliera 3 – videá z nášho Kick-off podujatia k programu Horizont Európa

Zverejnené: 19.1.2021, autor: lda