Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ďalších 23 miest podpísalo svoje klimatické zmluvy s Európskou komisiou

EU Mision Label – značka misie EÚ bola udelená ďalším 23 mestám, ktoré sú súčasťou Misie EÚ zameranej na klimaticky neutrálne a inteligentné mestá.

EU Mision Label uznáva plány miest dosiahnuť klimatickú neutralitu už do roku 2030 a jej cieľom je uľahčiť prístup k verejnému a súkromnému financovaniu na dosiahnutie tohto cieľa. Prvých desať miest získalo značku v októbri 2023.

Značku misie EÚ udelila Iliana Ivanova, komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež, počas slávnostného ceremoniálu s primátormi a zástupcami miest na Dňoch výskumu a inovácií EÚ, ktoré je najväčším fórom v Európe na diskusiu o budúcnosti vedy a inovácií a na spoločné vytváranie riešení s občanmi a zainteresovanými stranami.

EU Mision Label získalo týchto 23 miest: Ioannina, Kalamata, Kozani, Thessaloniki (Grécko), Heidelberg (Nemecko), Leuven (Belgicko), Espoo, Lahti, Lappeenranta, Tampere, Turku (Fínsko), Barcelona, Sevilla (Španielsko), Pecs (Maďarsko), Malmö (Švédsko), Guimaraes, Lisabon (Portugalsko), Florencia, Parma (Taliansko), Marseille, Lyon (Francúzsko), Limassol (Cyprus) a Izmir (Türkiye).

Značka misie EÚ je dôležitým míľnikom v práci miest. Oceňuje úspešný rozvoj zmlúv o klíme v mestách (Climate City Contract), ktoré načrtávajú celkovú víziu miest v oblasti klimatickej neutrality a obsahujú akčný plán, ako aj investičnú stratégiu.

V rámci misie podpíše postupne 112 vybraných miest „klimatickú zmluvu“ (Climate City Contract), ktorá bude kľúčovým mechanizmom poskytovania podpory mestám formou vyššej inovácie, lepšej regulácie a integrovaného financovania. Mestá spoločne vytvárajú svoje zmluvy o klíme v mestách s miestnymi zainteresovanými stranami vrátane súkromného sektora a občanov. Súčasťou zmluv bude teda aj aktívnejšia úloha občanov a podpora ich platforiem pri rozvoji a implementácií systémových opatrení a inovačného konceptu v celom hodnotovom reťazci investícií mesta. Hlavnými kritériami pre výber miest boli ambície, odhodlanie, kapacita a zapojenie občanov, ako aj vyvážené geografické zastúpenie a úroveň pripravenosti miest. Výsledkami týchto miest v rámci misie sa budú môcť inšpirovať ďalšie európske mestá a spoločne tak prispievať k napĺňaniu cieľov klimaticky neutrálnej Európy do roku 2050.

ZOZNAM 112 MISSION CITIES

#EUmissions #MissionCities #EUGreenDeal

Ďalšie kroky

EÚ bude naďalej podporovať mestá v ich práci na premene ich ambicióznych plánov na súbor projektov.

To zahŕňa novú podporu prostredníctvom Európskej investičnej banky (EIB). Komisia a EIB dnes oznámili dohodu o navýšení finančných poradenských služieb, ktoré EIB poskytuje osobitne mestám zapojeným do misie, najmä tým, ktorým bola udelená značka misie. Služby vrátane európskej miestnej pomoci v oblasti energie (ELENA) a Spoločnej pomoci na podporu projektov v európskych regiónoch (JASPERS) sa zvyšujú o takmer 19 miliónov EUR, ktoré budú dostupné mestám misií prostredníctvom ústredného kontaktného miesta v EIB. Táto dohoda sa vykoná pri nadchádzajúcej zmene pracovného programu Horizont Európa na rok 2024.

Neskôr v tomto roku Komisia spustí „centrum pre misijné mestá“ (Cities Mission Capital Hub). Táto iniciatíva pomôže mestám, ktoré získali značku misie, pripraviť investičné projekty, získať poradenstvo o najlepších riešeniach financovania v úzkej spolupráci s existujúcimi poradenskými službami a spojiť ich s investormi. Centrum by malo takisto premietnuť investičné stratégie miest do konkrétnej série potrieb v oblasti produktov a služieb podľa jednotlivých odvetví.

Komisia očakáva, že v apríli 2024 bude predložených na podpis ďalších približne 30 klimatických zmúv z misijnych miest. Klimatické zmluvy pripravujú aj dve slovenské mestá Bratislava a Košice.

Súvislosti

Mestá sú zodpovedné za viac ako 70 % celosvetových emisií CO2 a spotrebúvajú viac ako 65 % svetovej energie. Mestské opatrenia majú zásadný význam pre zmiernenie zmeny klímy a môžu výrazne prispieť k urýchleniu úsilia o dosiahnutie právne záväzného záväzku dosiahnuť klimatickú neutralitu v EÚ ako celku do roku 2050, ako aj k cieľu EÚ znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 o 55 % a všeobecnejšie plniť Európsku zelenú dohodu. Cieľom misie EÚ „Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá“ je pomôcť európskym mestám, aby dosiahli klimatickú neutralitu a ponúkali svojim občanom čistejšie ovzdušie, bezpečnejšiu dopravu, menšie zápchy a menej hluku.

V apríli 2022 bolo vybraných 100 miest v EÚ a 12 miest v krajinách pridružených k programu Horizont Európa. Testujú inovačné medziodvetvové prístupy, a to aj pokiaľ ide o zapojenie občanov, riadenie zainteresovaných strán a vnútornú správu s cieľom urýchliť ich cestu ku klimatickej neutralite. Budú tak pôsobiť ako experimentálne a inovačné centrá, ktoré umožnia všetkým európskym mestám nasledovať ich príklad do roku 2050.

Ústrednou črtou misie sú „Zmluvy v oblasti klímy“ (CCC), ktoré každé zúčastnené mesto vypracúva a vykonáva. CCC obsahujú 1) časť hlavných záväzkov, 2) akčný plán klimatickej neutrality a 3) investičný plán klimatickej neutrality. Vytvárajú sa spoločne s občanmi a zainteresovanými stranami s pomocou platformy misií (riadenej v rámci projektu NetZeroCities).

Prvé mestá predložili Komisii svoje CCC na jar 2023. Značka misie bola 12. októbra 2023 udelená 10 mestám: Sønderborg (Dánsko), Mannheim (Nemecko), Madrid, Valencia, Valladolid, Vitoria-Gasteiz a Zaragoza (Španielsko), Klagenfurt (Rakúsko), Kluž (Rumunsko) a Štokholm (Švédsko).

Viac informácií

Misia EÚ: Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá

Misie EÚ v rámci programu Horizont Európa

Tlačová správa: 23 cities awarded with the EU Mission Label for their efforts towards climate-neutrality (21.3.2024)

Tlačová správa: Desať európskych miest získalo značku misie EÚ za plány na dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2030

Informačný prehľad – Mestá na ceste ku klimatickej neutralite

Video – Misia EÚ „Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá“: Prebiehajúca misia

 

„Blahoželám všetkým 23 mestám k tomuto úspechu! Značka je uznaním vašej tvrdej práce a odhodlania dosiahnuť, aby sa vaše mestá stali klimaticky neutrálnymi a lepšími miestami na život. Teším sa na konkrétne projekty, ktoré vyvíjate pri napredovaní smerom ku konkurencieschopnejšej, ekologickejšej a spravodlivejšej Európe. Budeme Vás na tejto ceste naďalej podporovať.“

Iliana Ivanovová, komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež