Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Chcete si vyskúšať vedeckú stáž v Joint Research Centre ?! Neváhajte a podajte si prihlášku teraz !

Joint Research Centre vyhlásilo druhú výzvu na vedecké stáže.

Poslaním Joint Research Centre, ako vedeckej a znalostnej služby Komisie je podporovať politiky EÚ nezávislými dôkazmi počas celého politického cyklu.

Joint Research Centre (JRC) sídli v piatich členských štátoch (Belgicko, Nemecko, Taliansko, Holandsko a Španielsko). Ďalšie informácie sú k dispozícii na: https://ec.europa.eu/jrc/en

Miestom stáže môže byť jedno z týchto pracovísk JRC: Ispra (Taliansko), Geel (Belgicko), Petten (Holandsko) alebo Karlsruhe (Nemecko).

Záujemcovia budú mať možnosť absolvovať päťmesačnú stáž so začiatkom v októbri 2022 v stimulujúcom, multikultúrnom a multidisciplinárnom výskumnom prostredí v srdci Európy.

 Uchádzači sa môžu prihlásiť z rôznych vedných oblastí vrátane dvoch všeobecnejších profilov (1,2,17). Vedné oblasti sú zoskupené do 18tich tematických okruhov:

1) Riadenie znalostí a vizuálna komunikácia, vizualizácia údajov (vrátane znalostí

riadenia jadrovej bezpečnosti a vyraďovania z prevádzky).

2) Vedecká komunikácia a vytváranie vedeckých sietí v multidisciplinárnom prostredí na trojuholníku veda – politika – spoločnosť. Predvídanie a riadenie znalostí (identifikáciavznikajúcich disruptorov a hodnotenie politických nedostatkov).

3) Modelovanie a kvantitatívna analýza údajov (štatistika, GIS, priestorové modelovanie, nové údaje)

4) Veda o údajoch: Populačné trendy, demografická analýza a migrácia.

5) Odolnosť, inovácie, ekonomika, makroekonomické modelovanie, kompozitné ukazovatele a hodnotitele, mikroekonometria a makroekonometria, aplikovaná štatistika, fiškálna politika analýza, finančné trhy a podnikové financie, udržateľné financie.

6) Analýza digitálnej transformácie a jej vplyv na spoločnosť, hospodárstvo a životné prostredie. Vzdelávanie a zručnosti pre digitálnu a ekologickú transformáciu.

7) Dátová veda, spracovanie a analýza údajov (vrátane veľkých dát a podpory politiky).

8) Umelá inteligencia – dôveryhodná umelá inteligencia a transparentnosť algoritmov, aplikovaná umelá inteligencia.

9) Monitorovanie a hodnotenie technológií (vývoj, trendy, nové a narúšajúce technológie); technologický foresight; technologická suverenita; strategická autonómia; hodnota/dodávky reťazca; analýza rizika závislosti; analýza nedostatkov; odolná infraštruktúra.

10) Verejné zdravie (neprenosné choroby, najmä rakovina a zriedkavé choroby, posudzovanie chemických rizík, metódy, pri ktorých sa nepoužívajú zvieratá) a bezpečnosť a integrita potravín a krmív, výživa, bezpečnosť a poľnohospodárstvo; analytická chémia; nanomateriály; nulové znečistenie ambície: (epidemiológia, dohľad, hodnotenie zdravotných rizík).

11) Jadrová veda, prevádzkové vyraďovanie jadrových zariadení a nakladanie s rádioaktívnym odpadom.

12) Ekosystémové služby a prírodné zdroje.

13) Zmena klímy (adaptácia a zmierňovanie), udržateľná doprava (vrátane

technológií), klimaticky neutrálne mestá, znečistenie ovzdušia.

14) Hodnotenie udržateľnosti výrobkov, zariadení, hospodárskych činností a spotreby.

15) Globálna bezpečnosť a hybridné hrozby.

16) Energetika.

17) Podnikanie a zdroje: harmonizácia, zjednodušenie a obchodná analýza

sektora, elektronické verejné obstarávanie, digitalizácia dokumentov.

18) Digitálna forenzná analýza, bezdrôtová komunikácia, drony, systémy proti dronom a globálne satelitné navigačné systémy.

Stážisti sa vyberajú spomedzi občanov členských štátov Európskej únie (EÚ) alebo krajín pridružených k rámcovým programom pre výskum. Výzva je určená pre čerstvých absolventov vysokých škôl, ktorí ukončili aspoň štandardný 3-ročný vysokoškolský diplom zodpovedajúce úplnému bakalárskemu stupňu štúdia. Jazykové požiadavky sú na úrovni C1 aspoň dvoch jazykov EÚ, z ktorých jeden by mal byť anglický.

Viac informácií nájdete na webovej stránke úradu EPSO.

Prihlášky sa musia podávať prostredníctvom špecializovaného portálu JRC.

Viac Informácií:

Zverejnené 10.5.2022, slord