Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Batérie v centre pozornosti pri prechode na nízko-uhlíkové hospodárstvo

Európska komisia sa zamerala na úlohu batérií pri prechode na nízkouhlíkovú ekonomiku a na jej rolu pri znižovaní emisií skleníkových plynov do roku 2030. Batérie predstavujú najrýchlejšie sa rozvíjajúcu technológiu pre skladovanie energie a budú zohrávať kľúčovú úlohu pri plnení cieľa Európskej únie znížiť do roku 2030 emisie skleníkových plynov o 55%.

batteries image

Z programu Horizont 2020 bolo podporených viacero výskumno-inovačných projektov v celkovom objeme 0,5 miliardy EUR. Od roku 2018 boli všetky výzvy zamerané na podporu rozvoja batérií sústredené do jedného pracovného programu a programovanie výziev zohľadňovalo potreby a priority rôznych sektorov energetiky, dopravy a iných odvetví priemyslu. Z dlhodobého časového hľadiska je významnou podporou iniciatíva Battery 2030+.

Dopady podpory z Programu H2020 budú viditeľné v najbližšom období, keďže veľa projektov stále prebieha a mnohé ďalšie budú zahájené v tomto roku. S nástupom programu Horizont Európa bude v rámci 2. Destinácie Klastra 5: Klíma, energetika a mobilita možnosť získať ešte väčšiu podporu práve na zaistenie vedúceho postavenia technologického výskumu batérií a batériových aplikácií. Prvé výzvy sa očakávajú už začiatkom mája tohto roku a budú zamerané na:

• vývoj výkonnejších, bezpečnejších, tepelne stabilnejších, udržateľnejších lítium-iónových batérií generácie od 3b po 4a a 4b na podporu elektromobility a ďalších aplikácií

•nové environmentálne a udržateľné technológie pri výrobe elektród a článkov

•trvalo udržateľné, bezpečné a efektívne recyklačné procesy spracovania odpadov z batérií

Tieto prvé témy budú vyhlasované v rámci Európskeho partnerstva pre stacionárne aplikácie a e-mobilitu (Battery Partnership), ktoré urýchli rozvoj a zavádzanie európskeho hodnotového reťazca pre batérie. Cieľom partnerstva je v krátkodobom až strednodobom horizonte podporiť rozvoj európskeho výskumného a inovačného ekosystému svetovej úrovne v oblasti batérií (ktorý v súčasnosti neexistuje) s cieľom dosiahnuť vedúce postavenie Európy v priemysle pri navrhovaní a výrobe batérií pre ďalšiu generáciu stacionárnych aj mobilných aplikácií. Z dlhodobého hľadiska je cieľom vyvinúť technológiu futuristických batérií po roku 2030.

Okrem očakávaných výziev na predkladanie projektových návrhov prispieva EÚ priamo do výskumu a inovácií v oblasti batérií prostredníctvom svojich moderných výskumných laboratórií v Petten (Holandsko) a Ispra (Taliansko), ktoré prevádzkuje Spoločné výskumné centrum Európskej Komisie (Commission’s Joint Research Centre).

Viac informácií nájdete v správe Európskej komisie.

Prehľad EÚ iniciatív v oblasti „batérií“

  • 2001 Renewable Energy Directive  
  • 2006 Directive on batteries and waste batteries 
  • 2009 Revised Renewable Energy Directive CO2 norms for cars and vans
  • 2014 Directive on the deployment of alternative fuels infrastructure 
  • 2017 European Battery Alliance 
  • 2018 New renewable energy targets and provisions on charging points in buildings  Interregional partnership on advanced battery materials
  • 2019 Batteries Europe technology platform and Business Investment Platform  Revision of electricity market rules New CO2 norms in transport sector Revised clean vehicles directive First Important Project of Common European Interest on batteries
  • 2020 Proposal for EU Regulation on batteries and waste batteries
  • 2021Second Important Project of Common European Interest on batteries Public-private partnership on batteries under Horizon Europe Legislative package to accommodate new 2030 target for emission reduction: Fit for 55

Zdroj: EK, 31.3.21, mit