Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Supporting the implementation of the EU Mission Adaptation to Climate Change (HORIZON-MISS-2024-CLIMA-01)Dátum otvorenia: 18. 04. 2024 00:00

Uzávierka: 18. 09. 2024 17:00 -

ID výzvy: HORIZON-MISS-2024-CLIMA-01

Rozpočet: 123 970 000

Kontaktná osoba: Miroslava Tužinská
Návrhy tém v rámci tejto výzvy ako súčasť Misie adaptácie na zmenu klímy prispejú k implementácii Adaptačnej stratégie EÚ, vďaka ktorej budú európske regióny lepšie pripravené na nevyhnutné dôsledky zmeny klímy. Budú pôsobiť ako „akcelerátori“  a ukážu cestu, ako urobiť adaptáciu na zmenu klímy inteligentnejšou, rýchlejšou a systémovejšou. Konkrétnejšie, návrhy v rámci tejto výzvy prispejú k všetkým týmto vplyvom:

  • urýchliť transformáciu na budúcnosť odolnú voči zmene klímy vo viacerých regiónoch.
  • zaviesť v plnom rozsahu systémové transformácie na miestnej úrovni, ktoré sú potrebné na vybudovanie odolnosti voči zmene klímy, pričom sa do tohto prístupu začlenia riešenia založené na prírode.

V duchu misie by všetky návrhy mali tiež prijať participatívny prístup, ktorý v plnej miere zohľadňuje miestny rozmer zmeny klímy a stratégií adaptácie na zmenu klímy a zahŕňa spoluprácu a zapojenie miestnych komunít, ktoré sú v prvom rade ovplyvnené klimatickými výzvami. Pri navrhovaní a realizácii riešení v projektoch by sa preto malo počítať so zapojením občanov. Projekty by mali prispieť aj k predloženiu riešení alebo demonštrácií založených na zásadách obehového hospodárstva, ktoré by mohli mať pozitívne dôsledky na adaptáciu na zmenu klímy.

Témy výzvy:

Téma výzvy Typ projektu Alokovaný rozpočet na tému

(v mil. EUR)

Odporúčaný rozpočet na projekt Odhadovaný počet schválených projektov
HORIZON-MISS-2024-CLIMA-01-01: Bringing available and actionable solutions for climate adaptation to the knowledge of the regions and local authorities CSA 2,00 2,00 1
HORIZON-MISS-2024-CLIMA-01-02: Bringing together the national level with the engaged regional and local levels (multi-level governance) CSA 4,00 4,00 1
HORIZON-MISS-2024-CLIMA-01-03: Develop and refine outcome indicators to measure progress on climate resilience at national, regional and local levels, including knowledge and feedback developed from the Mission RIA 2,97 3,00 1
HORIZON-MISS-2024-CLIMA-01-04: Research the complex interplay between the climate and biodiversity crises towards more systemic approaches and solutions RIA 8,00 4,00 2
HORIZON-MISS-2024-CLIMA-01-05: Improve design for transformative approaches and build local capacity for implementation of available solutions focused on climate adaptation RIA 8,00 4,00 2
HORIZON-MISS-2024-CLIMA-01-06: Demonstration of approaches to improve bankability of solutions by design, addressing the co-benefits (mitigation and adaptation) to improve revenues streams IA 27,00 9,00 3
HORIZON-MISS-2024-CLIMA-01-07: Demonstration of solutions specifically suited to rural areas and small/ medium size population local communities IA 22,50 7,50 3
HORIZON-MISS-2024-CLIMA-01-08: Demonstration of approaches by regions and local authorities focused on increasing climate resilience of the most vulnerable social groups (just climate resilience) IA 22,50 7,50 3
HORIZON-MISS-2024-CLIMA-01-09: Systemic and cross-sectoral solutions for climate resilience, tailored to the local needs of regions and local authorities IA 27,00 9,00 3
Spolu   123,97   19