Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Support for national, regional and local authorities (HORIZON-MISS-2024-CIT-02)Dátum otvorenia: 16. 05. 2024 00:00

Uzávierka: 05. 09. 2024 17:00 -

ID výzvy: HORIZON-MISS-2024-CIT-02

Rozpočet: 3 000 000

Kontaktná osoba: Miroslava Tužinská
100 miest EÚ a 12 miest z krajín pridružených k programu Horizont Európa zvýšilo svoje ambície stať sa klimaticky neutrálnymi tým, že sa pripojili k misii Klimaticky neutrálnych a inteligentných miest a aktívne pokračujú v prechode na klimatickú neutralitu do roku 2030. Mnohé ďalšie mestá v Európe vyjadrili ochotu zapojiť sa do ciest klimatickej neutrality a aktívne sa zapojiť do Misie. Národné a regionálne orgány zohrávajú kľúčovú úlohu pri podpore ambícií miest a uľahčovaní tohto procesu.

Cieľom tejto výzvy je posilniť existujúce národné siete v členských štátoch EÚ a pridružených krajinách k HE, ako aj povzbudiť a podporiť vytvorenie takýchto štruktúr v krajinách, kde sa tak ešte nestalo, a posilniť ich postavenie ako jasne identifikovateľných národných kontaktných osôb na podporu miest pri dosahovaní ich ambícií v oblasti klimatickej neutrality a súvisiacich cieľov.
Takéto siete by spojením príslušných viacúrovňových (napr. národných, regionálnych a miestnych) inštitucionálnych kompetencií a kapacít, odborných znalostí a zodpovedností viacerých zainteresovaných strán zabezpečili súdržnosť medzi politickými, finančnými a regulačnými rámcami relevantnými pre mestá a podporili vyššiu účinnosť a vplyv prijatých akčných plánov.

Téma výzvy Typ projektu Alokovaný rozpočet na tému

(v mil. EUR)

Odporúčaný rozpočet na projekt Odhadovaný počet schválených projektov
HORIZON-MISS-2024-CIT-02-01: Supporting national, regional and local authorities across Europe to prepare for the transition towards climate neutrality within cities

CSA

3,00

3,00

1

mit, 7.5.2024