Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Research and innovation on cultural heritage and CCIs 2022Dátum otvorenia: 20. 01. 2022 00:00

Uzávierka: 20. 04. 2022 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01

Rozpočet: 93 mil. Euro

Kontaktná osoba: Elena Žáková
Destinácia 2 – Inovatívny výskum európskeho kultúrneho dedičstva a kultúrneho a kreatívneho priemyslu

Destinácia 2 podporuje lepší prístup a zapojenie sa do kultúrneho dedičstva a zlepšuje jeho ochranu, zveľaďovanie a obnovu. Výskum a inovácie podporia udržateľný rast a vytváranie pracovných miest prostredníctvom kultúrneho a kreatívneho priemyslu a prispejú k ich integrácii do európskej priemyselnej politiky ako hnacej sily inovácie a konkurencieschopnosti.

Call 2022 – Research and innovation on cultural heritage and Cultural and creative industries 2022 / Výskum a inovácie v oblasti kultúrneho dedičstva a kultúrneho a kreatívneho priemyslu 2022

Témy:

HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-01: Safeguarding endangered languages in Europe / Ochrana ohrozených jazykov v Európe

HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-02: Europe’s cultural heritage and arts – promoting our values at home and abroad / Európske kultúrne dedičstvo a umenie – podpora našich hodnôt doma i v zahraničí

HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-03: The role of perceptions, formed by traditions, values and beliefs, in shaping European societies and politics in the 21st century / Úloha vnímania, tvorená tradíciami, hodnotami a presvedčeniami, pri formovaní európskych spoločností a politík v 21. storočí

HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-04: Traditional crafts for the future: a new approach / Tradičné remeslá pre budúcnosť: nový prístup

HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-05: Towards a competitive, fair and sustainable European music ecosystem / Smerom ku konkurencieschopnému, spravodlivému a udržateľnému európskemu hudobnému ekosystému

HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-06: Increase the potential of the international competitiveness of the European filmmaking industry / Nárast potenciálu medzinárodnej konkurencieschopnosti európskeho filmárskeho priemyslu

HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-07: Protection of artefacts and cultural goods from anthropogenic threats / Ochrana artefaktov a kultúrnych výrobkov pred antropogénnymi hrozbami

HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-08: Effects of climate change and natural hazards on cultural heritage and remediation / Vplyv zmeny klímy a prírodných nebezpečenstiev na kultúrne dedičstvo a náprava

HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-09: Games and culture shaping our society / Hry a kultúra formujúce našu spoločnosť

HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-10: The New European Bauhaus – shaping a greener and fairer way of life in creative and inclusive societies through Architecture, Design and Arts / Nový európsky bauhaus – formovanie ekologickejšieho a spravodlivejšieho spôsobu života v kreatívnych a inkluzívnych spoločnostiach prostredníctvom architektúry, dizajnu a umenia

Kontakt v SR pre viac informácií.

Zdroj: Funding & Tender Opportunities Portal, 14.1.2022