Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Research and innovation on cultural heritage and CCIsDátum otvorenia: 05. 02. 2024 00:00

Uzávierka: 07. 02. 2024 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-CL2-2024-HERITAGE-01

Rozpočet: 65,00 mil.

Kontaktná osoba: Elena Žáková
Destinácia 2 – Inovatívny výskum európskeho kultúrneho dedičstva a kultúrneho a kreatívneho priemyslu

Destinácia 2 podporuje lepší prístup a zapojenie sa do kultúrneho dedičstva a zlepšuje jeho ochranu, zveľaďovanie a obnovu. Výskum a inovácie podporia udržateľný rast a vytváranie pracovných miest prostredníctvom kultúrneho a kreatívneho priemyslu a prispejú k ich integrácii do európskej priemyselnej politiky ako hnacej sily inovácie a konkurencieschopnosti.

Výzva sa otvorila: 4. 10. 2023.

Uzávierka: 07.02.2024 do 17:00 hod.

Témy:

GREEN  / ZELENÉ

HORIZON-CL2-2024-HERITAGE-01-01: New European Bauhaus – Innovative solutions for greener and fairer ways of life through arts and culture, architecture and design for all / Nový európsky Bauhaus – Inovatívne riešenia pre ekologickejší a spravodlivejší spôsob života prostredníctvom umenia a kultúry, architektúry a dizajnu pre všetkých

HORIZON-CL2-2024-HERITAGE-01-02: Cultural and creative industries for a sustainable climate transition / Kultúrny a kreatívny priemysel pre udržateľnú zmenu klímy     

DIGITAL / DIGITÁLNE   

HORIZON-CL2-2024-HERITAGE-01-03: Leverage the digital transition for competitive European cultural and creative industries   / Využitie digitálneho prechodu pre konkurencieschopný európsky kultúrny a kreatívny priemysel

INNOVATIVE / INOVATÍVNE

HORIZON-CL2-2024-HERITAGE-01-04: Europe’s cultural heritage and arts – promoting our values at home and abroad / Európske kultúrne dedičstvo a umenie – podpora našich hodnôt doma i v zahraničí

HORIZON-CL2-2024-HERITAGE-01-05: Strategies to strengthen the European linguistic capital in a globalised world / Stratégie na posilnenie európskeho jazykového bohatstva v globalizovanom svete

Zdroj: F&T portal, 3.10.2023, elz