Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Prevent and eliminate litter, plastics and microplastics: Innovative solutions for waste-free European riversDátum otvorenia: 12. 05. 2022 00:00

Uzávierka: 27. 09. 2022 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01

Rozpočet: 10 000 000

Kontaktná osoba: Nataša Hurtová
HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01-04 Prevent and eliminate litter, plastics and microplastics: Innovative solutions for waste-free European rivers – Innovation Action

V súlade s akčným plánom EÚ pre ovzdušie, vodu a pôdu smerom k nulovému znečisteniu by návrhy mali preukázať škálovateľné prelomové inovácie (technologické, obchodné, sociálne a riadiace) s cieľom predchádzať a minimalizovať znečistenie odpadom, plastmi a mikroplastmi v európskych riekach a minimalizovať ho.

V nadväznosti na hierarchiu nulového znečistenia sa očakáva, že návrhy v rámci tejto témy určia súbor inovatívnych, nákladovo efektívnych a udržateľných riešení, ktoré sa majú testovať, validovať a demonštrovať s cieľom predchádzať a minimalizovať znečistenie odpadkami, plastmi a mikroplastmi vo veľkých európskych riekach, ktoré vytekajú do európskych morí a v ich povodí, berúc do úvahy interakcie medzi pevninou a riekou.

Viac informácií:

Kompletný rozsah a aktuálne podmienky témy nájdete na FTO portal

Pracovný program MISSIONS 2021-2022, v.3

Implementation Plan, European Mission Restore our Ocean and Waters by 2030

Zdroj: Funding and Tender Opportunities Portal, 11.05.2022, nakh