Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Preparatory action for setting up joint programmes among innovation ecosystems actorsDátum otvorenia: 22. 12. 2022 00:00

Uzávierka: 23. 03. 2023 00:00 -

Kontaktná osoba: Peter Szuttor
Podmienky výzvy Preparatory action for setting up joint programmes among innovation ecosystems actors Scheme (HORIZON-EIE-2023-CONNECT-01-02), ktorá bola otvorená 22. 12. 2022.

Hlavné očakávania od výzvy:
- otvorenie dialógu, facilitácia dohody medzi členskými štátmi, pridruženými krajinami a/alebo ich regiónmi v spolupráci so súkromným sektorom a aktérmi výskumu a inovácií smerom k dynamickejším, inkluzívnejším, rodovo rôznorodým a prepojeným inovačným ekosystémom prostredníctvom spoločného plánovania, spoločnej implementácie a spoločných investíciach v oblastiach načrtnutých v New European Innovation Agenda,
- príprava spoločných dlhodobých programov a akčných plánov na podporu spolupráce, spoločných aktivít na podporu inovácií a vytváranie spoločných znalostných aktív medzi inovačnými ekosystémami na úrovni EÚ, na národnej, regionálnej a/alebo miestnej úrovni, posilnenie synergií programov, podpora zosúladenia inovačných politík a súvisiacich politík ovplyvňujúcich inovácie v súlade s New European Innovation Agenda,
- podpora synergie s inými programami financovania EÚ vrátane nástrojov kohéznej politiky, nástroja na obnovu a odolnosť a akýmikoľvek inými finančnými pákovými efektmi vrátane vnútroštátnych alebo regionálnych verejných fondov a súkromných fondov na doplnenie podpory programu Horizont Európa pre inovačné ekosystémy.

Záznam z informačného dňa EK k pracovnému programu EIE na roky 2023-2024 (s predstavením jednotlivých výziev) nájdete na tomto linku.

Uzávierka: 23. 3. 2023, 17:00 Bruselského času

Pracovný program EIE na roky 2023-2024

Národný kontaktný bod: Peter Szuttor, tel.: +421 918 547 348; email: peter.szuttor@cvtisr.sk