Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

MSCA COFUND 2022Dátum otvorenia: 11. 10. 2022 00:00

Uzávierka: 09. 02. 2023 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-MSCA-2022-COFUND-01

Rozpočet: 95 000 000

Kontaktná osoba: Zuzana Reptová
MSCA COFUND (Co-funding of regional, national and international programmes) spolufinancuje nové alebo existujúce doktorandské programy alebo programy postdoktorandských štipendií. Cieľom je podporovať regionálne, národné alebo medzinárodné programy excelentnosti v oblasti vzdelávania, mobility a profesionálneho rastu výskumných pracovníkov.

Prostredníctvom výzvy MSCA COFUND je možné získať financovanie až do výšky 70% oprávnených nákladov na realizáciu navrhovaného programu, max. 10 mil. EUR/projekt.

Oprávneným žiadateľom je akákoľvek výskumná alebo výskumno-vzdelávacia organizácia so sídlom v EÚ (alebo v asociovanej krajine). Uchádzať sa o podporu môžu programy z akejkoľvek vednej oblasti, alebo aj prierezové, tématicky nešpecifické programy.

Bližšie informácie o výzve

Predkladanie žiadostí

Detailné informácie pre uchádzačov

Kontakt v SR pre viac informácií.