Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Mediterranean sea basin lighthouse – Actions to prevent, minimise and remediate chemical pollutionDátum otvorenia: 12. 05. 2022 00:00

Uzávierka: 27. 09. 2022 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01

Rozpočet: 17 000 000

Kontaktná osoba: Nataša Hurtová
HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01-03 Mediterranean sea basin lighthouse – Actions to prevent, minimise and remediate chemical pollution – Innovation action

V súlade s akčným plánom EÚ pre nulové znečistenie ovzdušia, vody a pôdy by návrhy mali preukázať škálovateľné prelomové inovácie (technologické, obchodné, sociálne a riadiace) s cieľom predchádzať znečisťovaniu morí a sladkovodných vôd chemickými znečisťujúcimi látkami a minimalizovať ho. V nadväznosti na hierarchiu nulového znečistenia by sa návrhy mali zamerať na preukázanie opakovateľných riešení na predchádzanie a minimalizáciu znečistenia v Stredozemnom mori vrátane jeho hlavných povodí a zohľadnenie interakcií medzi pevninou a morom.

Viac informácií:

Kompletný rozsah a aktuálne podmienky témy nájdete na FTO portal

Pracovný program MISSIONS 2021-2022, v.3

Implementation Plan, European Mission Restore our Ocean and Waters by 2030

Zdroj: Funding and Tender Opportunities Portal, 11.05.2022, nakh