Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Land, ocean and water for climate actionDátum otvorenia: 22. 12. 2022 00:00

Uzávierka: 12. 04. 2023 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-CL6-2023-CLIMATE-01

Kontaktná osoba: Nataša Hurtová
Výzva Pôda, oceány a voda pre opatrenia v oblasti klímy zahŕňa výskumné a inovačné témy zamerané na posudzovanie vplyvu zmeny klímy na vnútrozemské a morské prostredie, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo, potravinové systémy a identifikáciu možností na zmierňovania zmeny klímy či adaptáciu. Očakáva sa, že výskum  a inovácie, nové technológie a obchodné modely uvoľnia plný potenciál činností v oblasti využívania pôdy, zmeny využívania pôdy a lesného hospodárstva pri zmierňovaní zmeny klímy. Osobitná pozornosť sa bude venovať paludikultúre. Budú sa podporovať činnosti na zvyšovanie obsahu organického uhlíka v pôde, obnova rašelinísk a mokradí a zlepšenie poradenských služieb pre správcov pôdy.

HORIZON-CL6-2023-CLIMATE-01-01 Additional activities for the European Partnership Water Security for the Planet (Water4All) –  COFUND

HORIZON-CL6-2023-CLIMATE-01-02 Improve the reliability and effectiveness of alternative water resources supply systems and technologies -IA

HORIZON-CL6-2023-CLIMATE-01-03 Ocean and    coastal waters carbon- and biodiversity-rich ecosystems and habitats in Europe and the Polar Regions – RIA

HORIZON-CL6-2023-CLIMATE-01-04 Demonstration network on climate-smart farming – linking research stations – RIA

HORIZON-CL6-2023-CLIMATE-01-05 Pilot network of climate-positive organic farms – CSA

HORIZON-CL6-2023-CLIMATE-01-06 Analysing fossil-energy dependence in agriculture to increase resilience against input price fluctuations – RIA

HORIZON-CL6-2023-CLIMATE-01-07 Enhancing the sustainable production of renewable energy at farm-level – RIA

HORIZON-CL6-2023-CLIMATE-01-08 Closing the research gaps on Essential Ocean Variables (EOVs) in support of global assessments – IA

Zoznam všetkých výziev klastra 6 na rok 2023 si môžete stiahnuť v pdf formáte

Kontakt v SR pre viac informácií: Nataša Hurtová, NCP

Zdroj: Funding & tender opportunities, nakh