Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Innovative governance, environmental observations and digital solutions in support of the Green DealDátum otvorenia: 22. 12. 2022 00:00

Uzávierka: 23. 03. 2023 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-CL6-2023-GOVERNANCE-01

Kontaktná osoba: Nataša Hurtová
V rámci programu financuje Komisia výskum a inovácie v oblasti digitálnych riešení a riešení založených na údajoch. Cieľom podporiť udržateľnosť komunít a hospodárskych odvetví. Využívanie, prijímanie, zavádzanie a využívanie environmentálnych pozorovaní, digitálnych a dátových ekologických riešení posudzovaných na základe zásady nepoškodzovať, je pre inovatívne modely riadenia a vedecky podložené navrhovanie, vykonávanie a monitorovanie politiky kľúčové. Poznatky a inovácie je potrebné šíriť medzi kľúčovými zainteresovanými stranami a koncovými používateľmi a vymieňať si ich. V súlade so spoločnou poľnohospodárskou je v záujme urýchlenia transformačných zmien potrebné posilniť najmä AKISy.

  • Innovating with governance models and supporting policies 

Transformačné zmeny ako dynamické procesy vyžadujú primerané riadenie a koordinované spoločné a informované rozhodovanie.
Činnosti v oblasti výskumu a inovácií v rámci tohto cieľa budú zamerané na experimentovanie s novými spôsobmi riadenia procesu prechodu a na posilnenie riadenia, najmä zabezpečením vhodného a inkluzívneho zapojenia zainteresovaných strán vrátane občianskej spoločnosti a regionálnych a miestnych aktérov, pokrytia environmentálnych pozorovaní a sprístupnenia a dostupnosti informácií a poznatkov.

Výskum a inovácie v oblasti riadenia prinesú poznatky o možnostiach prekonania potenciálnych inštitucionálnych prekážok, ako sú zablokovanie, závislosť od cesty, politická a kultúrna zotrvačnosť, nerovnováha moci a spôsoby posilnenia účinnosti a efektívnosti regulačných ciest a uľahčenie synergií a prepojení medzi rôznymi politickými nástrojmi a možnosťami financovania.

Vytváranie sietí s občanmi a výskumnými pracovníkmi, vrátane digitálnych technológií, môže posilniť transformáciu a odolnosť v rôznych oblastiach. Je potrebné začleniť stratégie hodnotenia a znižovania kritických rizík vrátane diverzifikácie infraštruktúr, zdrojov a znalostí prostredníctvom väčšej sebestačnosti a autonómie. Inovatívne riadenie podporí sociálne inovácie a posúdenie existujúcich a vznikajúcich kompromisov v oblasti pôdy a biomasy, posilnenie národných sietí biohospodárstva v krajinách BIOEAST.
Partnerstvo „Poľnohospodárstvo údajov“ prispeje k zvýšeniu udržateľnosti poľnohospodárskej výroby a posilneniu kapacít na monitorovanie a hodnotenie politík prostredníctvom využitia plného potenciálu technológií pozorovania Zeme a životného prostredia a dátových technológií. Bude synergicky riešiť záujmy verejného a súkromného sektora. Partnerstvo pre „Klimaticky neutrálne, udržateľné a produktívne modré hospodárstvo“ umožní prechod na klimaticky neutrálne, udržateľné a produktívne modré hospodárstvo.

HORIZON-CL6-2023-GOVERNANCE-01 – 01 European partnership of Agriculture of Data – COFUND

HORIZON-CL6-2023-GOVERNANCE-01 – 02 Advancing analytical capacity and tools to support EU agri-food policies post 2027 – RIA

HORIZON-CL6-2023-GOVERNANCE-01 – 03 Towards CAP post 2027: evidence on nudging farmers to leverage more sustainable practices and behaviours – RIA

HORIZON-CL6-2023-GOVERNANCE-01 – 04 Developing an interdisciplinary and inclusive pan-European academic network for food system science – RIA

HORIZON-CL6-2023-GOVERNANCE-01 – 05 Revitalisation of European local (rural / peri-urban) communities with innovative bio-based business models and social innovation – RIA

HORIZON-CL6-2023-GOVERNANCE-01 – 06 Co-creation and trust-building measures for biotechnology and bio-based innovation systems– CSA

HORIZON-CL6-2023-GOVERNANCE-01 – 07 Integrated assessment of land use and biomass demands to contribute to a sustainable healthy and fair bioeconomy – RIA

HORIZON-CL6-2023-GOVERNANCE-01 – 08 Mobilising BIOEAST networks for the development of national bioeconomy action programmes in support of the European Green Deal – CSA

  • Deploying and adding value to environmental observations 

Údaje a informácie získané prostredníctvom pozorovania životného prostredia majú pri hodnotení stavu planéty veľkú hodnotu. Poskytujú kľúčové informácie na podporu Európskej zelenej dohody a klimatických a ekologických zmien.

Integrácia týchto informácií z rôznych zdrojov s inými relevantnými údajmi a poznatkami pri súčasnom zabezpečení lepšej dostupnosti, interoperability alebo nasaditeľnosti informácií prináša informácie potrebné na určovanie smerovania vývoja politík v širokom kontexte klastra 6 programu Horizont Európa.

Pri témach pozorovania životného prostredia v rámci tejto destinácie sa predpokladá silné prepojenie s programom Copernicus a programom Globálneho systému pozorovania Zeme (GEOSS) a iniciatívy DestinationEarth a niektorých ďalších programov a iniciatív uvedených pri každej téme v špecifických podmienkach.

HORIZON-CL6-2023-GOVERNANCE-01 – 09 Coordination and supporting action to increase synergies in the dissemination and exploitation of climate observations by World Meteorological Organization and its affiliated bodies – CSA

HORIZON-CL6-2023-GOVERNANCE-01 – 10 Support to EuroGEO initiative coordination/establishing a EuroGEO secretariat – CSA

HORIZON-CL6-2023-GOVERNANCE-01 – 11 Reducing observation gaps in the land-sea interface area – RIA

HORIZON-CL6-2023-GOVERNANCE-01 – 12 Empowering citizens to monitor, report and act in partnership with relevant public authorities to protect their environment in the context of environmental compliance assurance – RIA

  • Digital and data technologies as key enablers 

Inovácie založené na digitálnych technológiách a údajoch by mali priniesť výhody pre občanov, podniky, výskumníkov, životné prostredie, spoločnosť ako celok a tvorcov politík. Potenciál prebiehajúcej digitálnej transformácie a jej širšie vplyvy je potrebné lepšie pochopiť a monitorovať s ohľadom na tvorbu a implementáciu politík, riadenie a vývoj riešení. Je potrebné využiť potenciál digitálnych a dátových technológií vrátane riešení založených na umelej inteligencii, internete vecí a rozšírenej realite na zvýšenie udržateľnosti a odolnosti systémov výroby a spotreby, ako aj priemyslu a služieb v odvetviach, na ktoré sa vzťahuje tento klaster.

Prispejú k vývoju, podpore a zavádzaniu inovatívnych digitálnych riešení a riešení založených na údajoch na podporu komunít, hospodárskych odvetví relevantných pre tento klaster a spoločnosti ako celku s cieľom dosiahnuť ciele udržateľnosti; prispejú k hospodárskej obehovosti podporou opätovného využívania materiálov a znižovania množstva odpadu, pridaním hodnoty k existujúcim poznatkom a podporou nákladovej efektívnosti, bezpečnosti a dôveryhodnosti inovatívnych technológií šetrných k životnému prostrediu v odvetviach prvovýroby, potravinových systémoch, biologických odvetviach, biohospodárstve, oceánoch a biodiverzite a medzi nimi.
Pozornosť bude venovať aj presným technológiám a zelenej i digitálnej transformácie orientovanej na človeka, ktorý je kľúčovým politickým cieľom podporovaným aj prierezovým cieľom sledovaným spoločnou poľnohospodárskou politikou (SPP), digitálnou stratégiou, európskou priemyselnou stratégiou, akčným plánom obehového hospodárstva, stratégiou pre MSP a európskou stratégiou v oblasti údajov.

HORIZON-CL6-2023-GOVERNANCE-01 – 13 Open source solutions for edge, cloud and mixed model applications to strengthen production and administrative capacities in agriculture – RIA

HORIZON-CL6-2023-GOVERNANCE-01 – 14 Digital and data technologies for livestock tracking – CSA

HORIZON-CL6-2023-GOVERNANCE-01 – 15 Digitalisation in agriculture and forestry: markets for data, and digital technologies and infrastructure – state of play and foresight in a fast changing regulatory, trade and technical environment –RIA

HORIZON-CL6-2023-GOVERNANCE-01 – 16 Digital technologies supporting plant health early detection, territory surveillance and phytosanitary measures –RIA

HORIZON-CL6-2023-GOVERNANCE-01 – 17 Data-driven solutions to foster industry’s contribution to inclusive and sustainable food systems -RIA

  • Strengthening agricultural knowledge and innovation systems (AKIS)  

Znalosti a poradenstvo pre všetkých aktérov relevantných pre tento klaster sú kľúčom k zlepšeniu udržateľnosti. Napríklad prvovýrobcovia majú osobitnú potrebu nestranného a na mieru šitého poradenstva v oblasti udržateľného hospodárenia.

Znalostné a inovačné systémy v poľnohospodárstve (AKIS), ktoré sú jadrom prierezového cieľa SPP a  presahujú rámec poľnohospodárstva, poľnohospodárskych a vidieckych činností a zahŕňajú životné prostredie, klímu, biodiverzitu, krajinu, biohospodárstvo, spotrebiteľov a občanov, t. j. všetky potravinové a biologické systémy vrátane hodnotových reťazcov až po spotrebiteľa.

Opatrenia v oblasti výskumu a inovácií v rámci tohto cieľa budú podporovať účinný AKIS ako kľúčovú hnaciu silu na preklenutie priepasti medzi vedou a praxou a na posilnenie spolutvorby, čím sa urýchlia inovácie a prevzatie výsledkov potrebných na dosiahnutie cieľov a zámerov európskej zelenej dohody.
To zahŕňa podporu interaktívnych inovácií a spoluvlastníctva výsledkov zo strany používateľov, ako aj posilnenie synergií s inými fondmi EÚ, najmä so SPP, posilnenie prístupu viacerých aktérov a vytvorenie štrukturálnych sietí v rámci národných/regionálnych/lokálnych AKIS. Okrem toho má sociálna inovácia potenciál na dosiahnutie cieľov stanovených v tomto cieli, pretože zvyšuje odolnosť komunít, zvyšuje význam, akceptáciu a prijímanie inovácií a pomáha podporovať trvalé zmeny v sociálnych postupoch, a preto pôsobí ako systémový menič.

HORIZON-CL6-2023-GOVERNANCE-01 – 18 Broaden EIP Operational Group outcomes across borders by means of thematic networks to compile and share knowledge ready for practice – CSA

HORIZON-CL6-2023-GOVERNANCE-01 – 19 Thematic networks to compile and share knowledge ready for practice – CSA

HORIZON-CL6-2023-GOVERNANCE-01 – 20 Developing an EU advisory network on organic agriculture – CSA

HORIZON-CL6-2023-GOVERNANCE-01 – 21 Developing EU advisory networks to reduce the use of pesticides – CSA

HORIZON-CL6-2023-GOVERNANCE-01 – 22 Developing EU advisory networks on the optimal fertiliser use – CSA

Zoznam všetkých výziev klastra 6 na rok 2023 si môžete stiahnuť v pdf formáte

Kontakt v SR pre viac informácií: Nataša Hurtová, NCP

Zdroj: Funding & tender opportunities, nakh