Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Innovative governance, environmental observations and digital solutions in support of the Green DealDátum otvorenia: 28. 10. 2021 00:00

Uzávierka: 10. 03. 2022 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-CL6-2022-GOVERNANCE-01

Rozpočet: 147 mil.

Kontaktná osoba: Nataša Hurtová
Transformačné zmeny ako dynamické procesy vyžadujú vhodné riadenie. Na zabezpečenie koordinovaného riadenia a spoločného rozhodovania sú však potrebné rôzne kanály a siete, ktoré poskytujú ľahko dostupné údaje a informácie pochádzajúce z rozličných zdrojov. Cieľom aktivít v oblasti výskumu a inovácií je experimentovať s modernými typmi riadenia transformačného procesu, pričom výskum a inovácie v oblasti riadenia poskytujú poznatky o inštitucionálnych prekážkach.

Témy výzvy:

Innovating with governance models and supporting policies

Inovatívne riadenie podporujúce ciele Zelenej dohody musí rozpoznať, zvládnuť a podporovať odolnosť voči pretrvávajúcim otrasom a narušeniam na celom svete, či už ide o klimatické, ekologické, hospodárske, sociálne, geopolitické alebo zdravotné otrasy. Potrebné sú stratégie hodnotenia a znižovania kritických rizík vrátane diverzifikácie infraštruktúr, zdrojov a znalostí prostredníctvom väčšej sebestačnosti a autonómie.

HORIZON-CL6-2022-GOVERNANCE-01-01: Mobilisation of society to transform food systems for co-benefits – CSA

HORIZON-CL6-2022-GOVERNANCE-01-02: European Partnership for a climate neutral, sustainable and productive Blue Economy – CoFund

HORIZON-CL6-2022-GOVERNANCE-01-03: Multi-layer governance performance of marine policies – RIA

HORIZON-CL6-2022-GOVERNANCE-01-04: Consumer-focused labeling options for bio-based products – CSA

HORIZON-CL6-2022-GOVERNANCE-01-05: Innovative tools and methods to evaluate the design and support, monitoring and implementation of effective CAP strategic plans – CSA

HORIZON-CL6-2022-GOVERNANCE-01-06: Water governance, economic and financial sustainability of water systems – RIA

HORIZON-CL6-2022-GOVERNANCE-01-14: Improving preparation of multi-actor projects to enable the relevant actors to work in a co-creative way – CSA

HORIZON-CL6-2022-GOVERNANCE-01-15: Developing EU advisory networks on water use – CSA

Deploying and adding value to Environmental Observations

Využívanie, prijímanie a zavádzanie environmentálnych pozorovaní, ale aj digitálnych riešení, posudzovaných na základe zásady „neškodiť“ sú pre inovatívne modely riadenia a lepšie vedecky podloženú tvorbu, implementáciu a monitorovanie politík kľúčové . S cieľom maximalizovať vplyv výskumu a inovácií v praxi a podnietiť zmeny správania a sociálno-ekonomické zmeny je potrebné šíriť poznatky a inovácie vytvorené v rámci klastra medzi kľúčovými zainteresovanými stranami. Na urýchlenie požadovaných transformačných zmien je potrebné posilniť najmä poľnohospodárske znalostné a inovačné systémy.

HORIZON-CL6-2022-GOVERNANCE-01-07: New technologies for acquiring in-situ observation datasets to address climate change effects – IA

HORIZON-CL6-2022-GOVERNANCE-01-08: Uptake and validation of citizen observations to complement authoritative measurement within the urban environment and boost related citizen engagement – IA

HORIZON-CL6-2022-GOVERNANCE-01-09: Environmental observations solutions contributing to meeting “One Health” challenges – RIA

Digital and data technologies as key enablers

V rámci výzvy sa budú vyvíjať inovatívne digitálne a dátové riešenia na podporu komunít, spoločnosti ako celku a hospodárskych odvetví relevantných pre klaster s cieľom dosiahnuť ciele udržateľnosti. Činnosti v oblasti výskumu a inovácií budú pridanou hodnotou k poznatkom a nákladovej efektívnosti inovačných technológií v odvetviach prvovýroby, potravinových systémoch, biohospodárstve, oceánoch a biodiverzite a medzi nimi.

HORIZON-CL6-2022-GOVERNANCE-01-10: Piloting approaches and tools to empower citizens to exercise their “data rights” in the area of food and nutrition – RIA

HORIZON-CL6-2022-GOVERNANCE-01-11: Upscaling (real-time) sensor data for EU-wide monitoring of production and agri-environmental conditions – RIA

Strengthening agricultural knowledge and innovation systems

Poznatky a poradenstvo pre všetkých aktérov v rámci klastra sú kľúčom k zlepšeniu udržateľnosti. Znalostné a inovačné systémy sú základom pre posilnenie spoluvytvárania, a tým aj urýchlenia inovácií a zavádzania potrebných výsledkov. AKIS presahuje rámec poľnohospodárstva, poľnohospodárskych a vidieckych činností a zahŕňa životné prostredie, klímu, biodiverzitu, krajinu, biohospodárstvo, spotrebiteľov a občanov, t. j. všetky potravinové a biohospodárske systémy vrátane transformačných a distribučných reťazcov až po spotrebiteľa.

HORIZON-CL6-2022-GOVERNANCE-01-12: Thematic networks to compile and share knowledge ready for practice – CSA

HORIZON-CL6-2022-GOVERNANCE-01-13: Broaden EIP Operational Group outcomes across borders by means of thematic networks, compiling and sharing knowledge ready for practice – CSA

HORIZON-CL6-2022-GOVERNANCE-01-14: Improving preparation of multi-actor projects to enable the relevant actors to work in a co-creative way – CSA

HORIZON-CL6-2022-GOVERNANCE-01-15: Developing EU advisory networks on water use – CSA

Kontakt v SR pre viac informácií: Nataša Hurtová, NCP pre klaster 6

Zdroj: Funding & tender opportunities; 28.10.2021; nakh