Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Hop On FacilityDátum otvorenia: 27. 01. 2022 00:00

Uzávierka: 10. 11. 2022 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-07)

Rozpočet: 40 mil. €

Kontaktná osoba: 32
EK otvorila na podávanie žiadostí výzvu nástroja Hop On, ktorý umožňuje zapojiť do existujúceho konzorcia jedného partnera z widening krajiny, medzi ktoré patrí aj SR. Existujúce konzorcium musí vyplynúť zo schváleného projektového zámeru v niektorom z klastrov piliera 2 alebo EIC Pathfinder piliera 3 programu Horizont Európa a nesmie mať žiadneho iného účastníka z widening krajiny.

Rozpočet na účasť nového widening partnera je od 0,2 do 0,5 mil. EUR + 10% zvýšenie rozpočtu pre koordinátora projektu za zvýšené administratívne náklady. Návrh na zahrnutie nového widening partnera predkladá EK koordinátor úspešného konzorcia.

EK priebežne uverejňuje na Funding and tenders portal zoznamy oprávnených, schválených projektových žiadostí vhodných pre Hop On nástroj.

Vzor projektovej žiadosti pre výzvy HOP ON

Pre bližšie informácie ohľadom vhodných konzorcií kontaktujte tematicky príslušný národný kontaktný bod 2. piliera a EIC Pathfinder.