Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

From knowledge gaps to roadmaps on soil mission objectivesDátum otvorenia: 22. 12. 2021 00:00

Uzávierka: 24. 03. 2022 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-MISS-2021-SOIL-02

Kontaktná osoba: Nataša Hurtová
HORIZON-MISS-2021-SOIL-02-01: From knowledge gaps to roadmaps on soil mission objectives CSA

Koordinácia a vykonávanie misie vyžaduje výborný prehľad o existujúcich poznatkoch, ale aj o medzerách v nich. Okrem toho aj poznanie rozhodujúcich faktoroch ovplyvňujúcich zdravie pôdy. Riešitelia budú musieť dosiahnuť jednotné chápanie možností opatrení v oblasti zdravia pôdy. Pre jednotlivé osobitné ciele misie budú musieť vypracovať roadmaps on soil mission objectives / realizačné plány opatrení misie, ktoré zohľadnia potreby rôznych disciplín a odvetví.

Osobitnú pozornosť budú musieť riešitelia venovať identifikácii potrieb výskumu a vývoja v oblasti využívania pôdy okrem poľnohospodárstva aj v iných oblastiach, keďže sa v minulosti tejto problematike nevenovala dostatočná pozornosť.

V rámci realizácie vypracujú

  • komplexnú analýzu rozhodujúcich faktorov ovplyvňujúcich zdravie pôdy zameranú na prax
  • zhodnotia existujúce medzery v poznatkoch a vedomostiach vo vzťahu k všetkým ôsmim špecifickým cieľom misie
  • realizačné plány pre jednotlivé ciele misie a
  • operačný rámec pre dohľad, monitorovanie a hodnotenie rozvíjajúceho sa portfólia výskumu a vývoja misie na základe identifikovaných cieľov a očakávaných výsledkov v navrhovanom časovom rámci

Viac informácií:

Implementation plan, The Soil Deal for Europe

Horizon Europe – Work Programme 2021-2022 Missions

Zdroj: Funding and Tender Opportunities Portal, 15.12.2021, nah